Historia KTL

Kalisz 1998 r.

120-letnie dzieje Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego
Streszczenie
Słowa kluczowe: Kaliskie Towarzystwo Lekarskie, historia.

W 1877 roku w gubernialnym mieście Kaliszu, pod zaborem rosyjskim, 10 polskich lekarzy utworzyło towarzystwo naukowe: Kaliskie Towarzystwo Lekarskie. Towarzystwo będące wówczas ośrodkiem myśli polskiej zrzeszało początkowo nie tylko lekarzy, ale i aptekarzy i weterynarzy. Regularnie odbywały się zebrania naukowe, powstała biblioteka lekarska. W czasie II wojny światowej 32 lekarzy zginęło z rąk hitlerowców i NKWD. Okupant niemiecki zniszczył archiwum i bibliotekę (ok. 2 tys. tomów) Towarzystwa. W latach powojennych odtworzono Towarzystwo. Liczy ono obecnie przeszło 500 członków. Odbywają się zebrania naukowe, spotkania towarzyskie. Towarzystwo bierze udział w licznych akcjach humanitarnych, dba o utrwalenie nazwisk wielkich lekarzy w historii regionu

120 years of Kalisz Physician’s Society
Summery
Key words: Kalisz Physician’s Society, the history.

In the year 1877 in the capital of province-Kalisz, under the Russian rape, 10 Polish doctors funded scientific society: Kalisz Physician’s Society. The society, which was at that time the centre of Polish ideas, united primarily not only physicians but also chemists and veterinary doctors. Scientific mee- tings were held regularly and physicians library was organised. During the Second World War 32 physicians were killed by Nazis and NKWD. German invaders destroyed the records and the library (about 2 thousand volumes) of the Society. In the post-war period the Society was re-created. At present it unites over 500 members. Scientific and social meetings are held. The Society takes part in various humanitarian actions and takes care to maintain the memory of outstanding physicians of the region.