Profesor Roman Meissner

Profesor Roman Meissner Członkiem Honorowym KTL
Professor Roman Meissner – The Honorary Member of KPS

Od lewej: Laureat prof. R.Meissner, dr med. Z.Kledecki, wiceprezes KTL A.Świąder-Nogalowa i prezes KTL P.Suda.

Na V Zjeździe Delegatów Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego 3 II 2007 r. jednogłośnie podjęto uchwałę o przyznaniu tytułu Członka Honorowego prof. UM drowi hab. med. Romanowi Meissnerowi z Poznania.

Uroczyste zebranie dyplomatoryjne odbyło się 2 VI 2007 r. w sali audiowizualnej Jana Radlicy w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Perzyny w Kaliszu. Zebranie otworzył prezes KTL lek. Piotr Suda, witając Laureata i zebranych członków Towarzystwa. Następnie wygłosił laudację, którą w całości niżej podajemy:

Wielce Szanowny Panie Profesorze,
Szanowne Panie, Szanowni Panowie,
Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,

Przypadł mi zaszczyt przedstawienia sylwetki naszego dzisiejszego Gościa Pana Profesora UM dr. hab. n. med. Romana Kazimierza Meissnera. Pan Profesor urodził się w Nowogródku 28 lutego 1939 roku. Ojciec Roman Meissner był oficerem WP. Brał udział w kampanii wrześniowej. Niestety dostał się do rosyjskiego obozu jenieckiego i został, jak wielu innych polskich jeńców, zamordowany w Katyniu. Matka Mirosława z zawodu była pedagogiem.

Po zdaniu matury studiował aż na trzech poznańskich uczelniach. Najpierw nauki ścisłe na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Poznańskiej. Było to w latach 1956-58. Następnie przyszedł czas na 6 lat studiów na AM w Poznaniu, gdzie w 1964 roku uzyskał dyplom lekarza. Po Akademii Medycznej nasz zacny Gość, jako człowiek renesansu w pełnym znaczeniu tego słowa, kontynuował studia na Wydziale Prawa UAM w Poznaniu. Były to lata 1964-66.

Pracę zawodową rozpoczął po ukończeniu AM. Najpierw w latach 1964-68 był asystentem przy Katedrze i Zakładzie Historii Medycyny AM w Poznaniu. Następnie dalsze losy zawodowe związał z Zakładem Anatomii Patologicznej na tejże uczelni. Od 1968 pełnił funkcję starszego asystenta, a w latach 1972-1980 powierzono mu kierownictwo Pracowni Anatomii Patologicznej i Histopatologii Ośrodka Walki z Gruźlicą dla m. Poznania, później przemianowanego w Zakład Patomorfologii Układu Oddechowego. Od 1980 r. objął kierownictwo Zakładu Historii Nauk Medycznych AM w Poznaniu, które to stanowisko piastuje do dnia dzisiejszego.
Tytuł doktora nauk medycznych zdobył w 1972 roku, habilitację w 1999, a w 2004 roku uzyskał tytuł profesora UM w Poznaniu.

Podobnie jak ze studiami nasz szanowny Gość może poszczycić się posiadaniem kilku tytułów zawodowych. Jest specjalistą patomorfologiem, specjalistą chorób wewnętrznych, historykiem nauki i bioetykiem.

Zainteresowania Pana Profesora dotyczyły dziejów medycyny na terenie Wielkopolski. W swoich licznych publikacjach naukowych przedstawił między innymi rozwój chirurgii w Poznaniu od końca
XVIII wieku do początków XX wieku oraz rozwój radiologii poznańskiej. Jest autorem wielu biografii wybitnych wielkopolskich lekarzy, wśród których znaleźli się między innymi: Karol Mayer, jeden z pionierów rentgenodiagnostyki, Ludwik Neugebauer wybitny ginekolog, członek honorowy Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego, Heliodor Święcicki założyciel UP czy Robert Koch, odkrywca zarazka gruźlicy. Jest także autorem biografii członków honorowych naszego Towarzystwa: Ignacego Baranowskiego, Włodzimierza Brodowskiego, Henryka Hoyera, Karola Jonschera, Franciszka Neugebauera, Ludwika Neugebauera, a także swojego nauczyciela prof. Adama Wrzoska oraz w ostatnim numerze naszego rocznika naukowego – Zygmunta Laskowskiego. Wszystkie te biografie były opublikowane w Zeszytach Naukowych naszego Towarzystwa i w Księdze Pamiątkowej z okazji 125-lecia założenia KTL-u. Swoje zainteresowania historią medycyny Pan Profesor realizuje również jako redaktor naukowy Biblioteki Prac Historycznych UM w Poznaniu oraz Prac Historycznych Stowarzyszenia Naukowego im. Roberta Kocha. Ponadto w obszarze zainteresowań naszego Gościa znajdują się także zagadnienia bioetyczne. Jest wykładowcą bioetyki medycznej dla lekarzy odbywających staże podyplomowe oraz jest członkiem Komisji Bioetycznej przy Okręgowej Radzie Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej.

Jest nie tylko wybitnym naukowcem, ale również sprawnym organizatorem. Nasz Szanowny Gość między innymi współorganizował Polish School of Medicine Historical Collection w Erskine Medical Library na Uniwersytecie Edynburskim, Muzeum Historii Medycyny AM w Poznaniu, które w 2005 r. wydzieliło się w samodzielne Muzeum UM. Zainicjował utworzenie Muzeum Roberta Kocha w Wolsztynie. Był również inicjatorem w 1984 r. nadania AM w Poznaniu imienia Karola Marcinkowskiego. W 1983 r. był inspiratorem ustanowienia przez AM w Poznaniu honorowej nagrody ,,Za wybijającą się postawę moralną i społeczną w działalności lekarskiej i opiekuńczej wobec ludzi chorych i niepełnosprawnych”. Nagroda ta ma formę medalu i nosi nazwę ,,Medal im. Karola Marcinkowskiego”. W latach 1985-2005 wystąpił z inicjatywą i wspierał budowę pomnika Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. W trosce o zachowanie pamięci o wybitnych lekarzach poznańskich proponował nadawanie ich nazwisk nazwom ulic, szpitali i obiektom AM w Poznaniu oraz na ich cześć fundowanie pamiątkowych tablic i medali. Organizował w 1967 (jako współorganizator) i 2000 i 2003 (jako główny organizator) Krajowe Zjazdy Naukowe Polskich Historyków Medycyny i Farmacji.

W uznaniu wybitnych cech osobowości i rozległej wiedzy wiele znamienitych gremiów przyznało Panu Profesorowi członkostwo w swoich organizacjach. Pozwólcie Państwo, że wymienię, iż prof. Roman Meissner jest między innymi członkiem Polskiego Tow. Historii Medycyny i Farmacji, pełniąc w latach 2000-2003 funkcję prezesa Zarządu Głównego, a od 2003 wiceprezesa tej organizacji. Należy do Prezydium Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN. Jest członkiem Kapituły Medalu Gloria Medicinae. Jest jednym z jurorów oceniających prace konkursowe na “Pamiętniki lekarzy polskich” (2003), a także należy do Grodzieńskiego Towarzystwa Historyków Medycyny. Utrzymywał z nami kontakty naukowe; o publikacji wielu biografii w Zeszytach Naukowych KTL już wspomniałem. Profesor brał również udział w uroczystościach jubileuszowych z okazji 125-lecia naszego Towarzystwa w czerwcu 2002 roku.

Na zakończenie dodam, że Pan Profesor jest żonaty. Małżonka Elżbieta jest lekarzem internistą. Mają dwóch synów, również lekarzy: Wiktora chirurga i Igora stomatologa. Najbardziej Pana Profesora pasjonują podróże, fotografika, historia, filozofia i medalierstwo.

Wielce Szanowny Panie Profesorze,

Mam zaszczyt powiadomić Pana i uczestników tego szczególnego posiedzenia, że V Zjazd Delegatów naszego Towarzystwa w dniu 4 lutego 2007 roku nadał Panu godność Członka Honorowego Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego. Jest Pan, Panie Profesorze, w 130-letniej historii Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego 43. członkiem honorowym tego Towarzystwa, a piątym żyjącym. Wśród Pańskich poprzedników są takie tuzy medycyny polskiej jak: Władysław Biegański, Tytus Chałubiński, Witold Orłowski, Mściwój Semerau-Siemianowski, a także Pański wielki nauczyciel prof. Adam Wrzosek oraz wielu innych, równie znamienitych. Wśród żyjących członkami honorowymi są: prof. Antoni Dziatkowiak, kardiochirurg z Krakowa, prof. Andrzej Nowak, gastroenterolog z Katowic, prof. Andrzej Sikorski, urolog ze Szczecina i nasz kolega, Honorowy Prezes KTL dr med. Zbigniew Kledecki.

Panie Profesorze, proszę przyjąć od nas widomy znak tego honorowego członkostwa oraz medal 100-lecia Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego wraz z życzeniami dalszej pracy lekarskiej i wielu sukcesów w tej pracy. Ad multos annos!

* * *

Dyplom (w postaci grawertonu) wręczył Laureatowi honorowy prezes KTL dr med. Zbigniew Kledecki, były kwiaty, gratulacje i oklaski.

W części naukowej zebrania lek. Piotr Suda przypomniał 130-letnie dzieje Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego, dr med. Zbigniew Kledecki przedstawił sylwetkę Jana Zemełki, kaliskiego lekarza, rajcy miejskiego, burmistrza i fundatora, a prof. UM dr hab. med. Roman Meissner wygłosił referat pt. Formacja dobrego lekarza w świetle badań genetyki zachowania. Po zebraniu prezydium Zarządu KTL podejmowało Laureata obiadem w restauracji Roma w Kaliszu.

dr med. Zbigniew Kledecki, Honorowy Prezes KTL

lek. Piotr Suda, Prezes KTL