Profesor Andrzej Nowak

Profesor Andrzej Nowak Członkiem Honorowym KTL
Professor Andrzej Nowak – The Honorary Member of KPS

     Prof. Andrzej Nowak, internista, gastrolog. Ur. 14 IX 1935 w Krakowie. Ojciec Stanisław znany ginekolog kaliski (1902-1986), matka Zofia z d. Zamora (1911-1999). Dzieciństwo spędził w Kaliszu, tu zdał maturę w Liceum  Ogólnokształcącym im. Adama  Asnyka w 1952. Studia lekarskie rozpoczął w 1952 na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej we Wrocławiu, od 1954  pracował jako asystent-wolontariusz w Katedrze Anatomii Prawidłowej. W 1956 przeniósł się do Śląskiej AM, tu dyplom lekarski w 1958.
     Podjął pracę w III (a następnie II) Klinice Chorób Wewnętrznych Śląskiej AM początkowo jako  wolontariusz, a od 1960 jako asystent, przechodząc kolejne szczeble aż do adiunkta (1963). W tym czasie uzyskał specjalizację II° z zakresu chorób wewnętrznych, a w 1962 obronił pracę doktorską Badania nad rolą antyfibrynolizy w patogenezie miażdżycy. Od 1974 pracował w nowo otwartej Klinice Gastroenterologii  Ślaskiej AM u prof. Kornela Gibińskiego, początkowo jako adiunkt, a po uzyskaniu w 1976 stopnia dr. hab. na stanowisku docenta (rozprawa habilitacyjna: Udział fibrynolizy w patogenezie śródnaczyniowego odkładania fibryny). W 1984 otrzymał tytuł profesora, a w 1985 – po  przejściu na emeryturę prof. K. Gibińskiego – został kierownikiem Kliniki.
     Staż zagraniczny m. in. w  klinikach gastroenterologii Uniwersytetu w Erlangen i Uniwersytetu Eppendorf w Hamburgu, w latach 1972-73 w Bostonie w Tuft´s University School of Medicine.
     Opublikował ponad 320 prac naukowych, w tym 14  monografii i rozdziałów w podręcznikach, 159 publikacji w  recenzowanych czasopismach (w tym 60 zagranicznych). Na szczególną uwagę zasługuje opracowanie, wspólnie z prof. Kornelem  Gibińskim,  pierwszego polskiego podręcznika endoskopii   gastroenterologicznej.
     Zainteresowania naukowe prof. Andrzeja Nowaka to patogeneza i leczenie ostrego zapalenia trzustki, choroba wrzodowa,  zaburzenia hemostazy w gastroenterologii, endoskopia gastroenterologiczna. Jako  pierwszy wprowadził w Polsce sfinkterotomię endoskopową. Wykazał, że w patogenezie ostrego zapalenia trzustki istotną rolę ma budowa anatomiczna dróg trzustkowych. Udowodnił skuteczność przyczynowego leczenia ostrego zapalenia trzustki sfinkterotomią  endoskopową.
     W 1974 powierzono prof. A. Nowakowi zorganizowanie  i prowadzenie Grupy Endoskopii (w Sekcji Gastroenterologii TIP). Od tej pory co roku w Katowicach odbywają się Ogólnopolskie Dni Endoskopowe, a w latach 1991 i 1994   zorganizowano pierwsze w Europie Centralnej i Wschodniej międzynarodowe zjazdy endoskopowe z transmisjami zabiegów endoskopowych “na żywo”.
     W 1977 prof. Nowak został członkiem założycielem   Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, a na pierwszym Kongresie został wybrany sekretarzem Zarządu Głównego Towarzystwa i pełnił tę funkcję do 1985. Od 1994 jest wiceprezesem  Europejskiego Towarzystwa Endoskopii Trawiennej (ESGE) i od 2000 r. kieruje pracą Komisji Edukacji ESGE. Od 1998 jest członkiem Komisji Edukacji   Światowego Towarzystwa Endoskopii  Trawiennej (OMED). W latach 1990-98 był członkiem Komisji  Informacji, a do 1998 członkiem Komisji Nominacji Światowej Organizacji Gastroenterologii (OMGE). Jest członkiem kolegiów redakcyjnych wielu międzynarodowych i krajowych czasopism, w tym “Gastrointestinal Endoscopy”, “Endoscopy”, “Hepato-Gastroenterology”, “Illustrated Case Reports in Gastroenterology”, “Gastroenterology International”, “Acta Endoscopica Polona” oraz “Gastroenterologii Polskiej”. Od 1996 jest konsultantem krajowym w dziedzinie gastroenterologii.
     Odznaczenia: Za Wzorową Pracę w Służbie Zdrowia – 1975, Srebrny Krzyż Zasługi – 1976, Złoty Krzyż Zasługi – 1982, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski – 1987, Medal Komisji Edukacji Narodowej – 1990, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski – 1998. 17 IX 1994 Kaliskie Towarzystwo Lekarskie nadało prof. Andrzejowi Nowakowi tytuł członka honorowego, a uroczyste wręczenie dyplomu odbyło się w Kaliszu 7 X 1995 w trakcie Konferencji Okrągłego Stołu pt. Postępy w leczeniu choroby wrzodowej. Jest też członkiem honorowym Słowackiego Towarzystwa Gastroenterologii.
     Hobby: narciarstwo i tenis. Żonaty, żona Anna – architekt, córka Barbara (ur. 1972) – lekarz stomatolog i syn Wojciech (ur. 1974) – mgr prawa.

dr med. Zbigniew Kledecki