dr med. Zbigniew Kledecki

Dr med. Zbigniew Kledecki Członkiem Honorowym KTL
Dr med. Zbigniew Kledecki – The Honorary Member of KPS

     2 października 1999 r. w podniosłej atmosferze kaliskie środowisko lekarskie uczciło jubileusz 50-lecia pracy zawodowej uwieńczonej nadaniem godności Członka Honorowego Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego, któremu Jubilat przewodzi nieprzerwanie od 1974 r. – znanego kaliskiego lekarza, zaangażowanego społecznika również w medycznych i kulturowych kręgach w kraju – dra med. Zbigniewa Kledeckiego.
     Otwarcia uroczystego posiedzenia KTL z właściwym sobie wdziękiem dokonała wiceprezes lekarz Anna Świąder-Nogala. Następnie dr med. Kazimierz Rogacki przedstawił życiorys Jubilata, a wiceprezes wręczyła mu dyplom Honorowego Członka KTL nadanego przez III Walny Zjazd Delegatów Towarzystwa, po czym dr Mirosław Zaleski, iście po aktorsku, odczytał wspaniały “Traktat Paramedyczny” pióra kaliskich humanistów dr dr Haliny i Szymona Molendów, przedstawiający humorystycznie sylwetkę Jubilata. Potem odbyła się długa ceremonia składania gratulacji, życzeń, kwiatów i pamiątek. Na zakończenie zabrał głos Jubilat ze wzruszeniem dziękując za pamięć. Po tej uroczystej części posiedzenia rozpoczęła się część naukowa.
     Przedstawiony życiorys oraz składane gratulacje, podziękowania i życzenia odsłoniły nie wszystkim w pełni znaną sylwetkę Jubilata jako lekarza ze znaczącymi osiągnięciami naukowymi, naczelnego redaktora Serwisu Informacyjnego “Aesculapius” Kaliskiej Delegatury WIL i Zeszytów Naukowych KTL, wieloletniego prezesa KTL oraz wielkiego regionalistę ogarniętego pasją społecznikowską.
     Wzruszająca jest pamięć o Jubilacie wyrażona w ciepłych słowach przez środowiska dawnych miejsc pracy, Akademii Medycznej w Poznaniu i w szczególności z Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, nadesłane przez dawnych współpracowników, przełożonych, a nawet studentów, których nauczał.
     Wiele serdecznych gratulacji i życzeń otrzymał Jubilat od kolegów z różnych okresów życia oraz przyjaciół rozproszonych po całym kraju.
     Mile zabrzmiały utrzymane w patriotycznej nucie gratulacje, podziękowania i życzenia złożone przez delegację Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, którego Jubilat jest Członkiem Nadzwyczajnym.
     Były też bardziej urzędowe, choć niemniej życzliwe, gratulacje i życzenia z Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów, Oddziału Wielkopolskiego PTL i Redakcji “Nowin Lekarskich”, Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, od Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego z olbrzymim koszem kwiatów, od piszących w “Aesculapiusie”, od Wielkopolskiej Izby lekarskiej, Wojewódzkiego Szpitala Matki i Dziecka i Szpitala Zespolonego w Kaliszu, Polskiego Związku Filatelistów i Klubu Aerofilatelistów, gdyż i na tym polu Jubilat ma zaszczytne osiągnięcia oraz wiele innych, których nie sposób tu wymienić.
     Władze Kalisza (w osobie Przewodniczącego RM prof. J. Rubińskiego i prezydenta Z. Włodarka) do gratulacji dołączyły “wyrazy uznania za półwiekową – wierną Hipokratesowej przysiędze oraz jej ideałom – ofiarną pomoc pacjentom i wspaniałą społecznikowską pracę. Przez te dziesięciolecia – czytamy w ich piśmie – żywo reagował Pan na wszystkie otaczające nas sprawy, a oddając się pracy na rzecz lekarskiego środowiska – pomagał ludziom spod znaku >białego kitla< w poszukiwaniu zawodowej tożsamości. Proszę przyjąć podziękowania za ogromne zaangażowanie w pracę na rzecz propagowania tradycji naszego miasta Kalisza i regionu”. Do tych życzeń dołączyli się wszyscy zebrani.

spisał dr n. med. Józef Tylus