swieczka       swieczka
 

Śp. Zbigniew Uszycki

Wspomnienie pośmiertne o śp. lek. Zbigniewie Uszyckim

     Śp. lek. Zbigniew Uszycki urodził się 7 I 1939 r. w Warszawie. Po upadki powstania warszawskiego w 1944 r. rodzice przenieśli się do Lublina, gdzie rozpoczął naukę w szkole podstawowej. Ojciec, lekarz wet., otrzymał pracę w Zakładach Mięsnych w Kępnie. Uszycki szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące ukończył w tym właśnie mieście. Studia lekarskie rozpoczął w 1956 r. w Akademii Medycznej w Lublinie, dyplom lekarski uzyskał w 1963 r. Staż podyplomowy odbył w Kaliszu. W latach 1964-66 był lekarzem jednostki wojskowej w Szczecinku (w stopniu podporucznika). W 1966 r. rozpoczął pracę w Stacji Krwiodawstwa w Kaliszu jako kierownik Działu Dawców oraz w Dziale Metodyczno-Organizacyjnym. W latach 1970-72 był kierownikiem Przychodni Obwodowej w Kaliszu. Równocześnie przez 5 lat pracował na I Oddziale Wewnętrznym Szpitala Miejskiego im. Przemysła II w Kaliszu, początkowo jako wolontariusz, później na zatrudnieniu godzinowym. W 1971 r. uzyskał specjalizację Io w chorobach wewnętrznych. Od 1972 r. był dyrektorem Stacji Krwiodawstwa w Kaliszu (później Wojewódzkiej); jego zasługą jest jej rozbudowa i wysoki, uznawany w skali krajowej – poziom. W 1980 r. uzyskał specjalizację w zakresie transfuzjologii. Od 1987 r. był członkiem Krajowego Zespołu Specjalistycznego ds. Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Zaangażowany jako instruktor Komendy Hufca ZHP w Kaliszu (od 1967), działacz PCK, aktywny członek Hospicjum w Kaliszu, związany z duszpasterstwem Służby Zdrowia. Wieloletni członek Zarządu Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego, ostatnio jako sekretarz. Był też sekretarzem redakcji Serwisu Informacyjnego (wydawnictwa kaliskiej delegatury Wielkopolskiej Izby Lekarskiej). Odznaczony srebrnym Krzyżem Zasługi (1976), medalem 40-lecia Polski Ludowej (1984), Krzyżem Kawalerskim Orderu Polonia Restituta (1985), honorową odznaką PCK IIo. Zmarł 17 I 1992 r. Był powszechnie lubiany i poważany. Rada Miejska Kalisza 1 VI 1992 r. przyznała mu pośmiertnie tytuł „Zasłużony dla miasta Kalisza”.

dr med. Zbigniew Kledecki

Cześć Jego pamięci!