swieczka       swieczka
 

Śp. dr med. Zbigniew Kledecki

Wspomnienie pośmiertne o śp. drze Zbigniewie Kledeckim

     KLEDECKI Zbigniew Stanisław Antoni Jerzy, lekarz chorób wewnętrznych, kardiolog, działacz społeczny i polityczny.
     Ur. 15 listopada 1921 w Poznaniu, syn Kazimierza – artysty grafika i Stanisławy – nauczycielki tańców. Uczęszczał do prywatnej szkoły powszechnej (Szkoła Sulerzyskiej przy ul. Św. Marcina). Do wybuchu wojny ukończył gimnazjum i I klasę liceum im. Paderewskiego  (Liceum Przyrodniczego) w Poznaniu. Jako ochotnik brał udział w kampanii wrześniowej 1939, uczestniczył w obronie Warszawy (1 Pułk Piechoty Obrony Pragi). Dostał się do niewoli niemieckiej, skąd uciekł w październiku podczas transportu w Puszczykówku pod Poznaniem. W lutym 1940 wraz z rodzicami wysiedlony z Poznania do Generalnego Gubernatorstwa, w 1942 podczas łapanki ulicznej został aresztowany, do końca wojny pracował jako robotnik przymusowy w Greifenbergu i/P (Gryfice). W 1945 wrócił do Poznania, gdzie w marcu tego roku został zmobilizowany. Służył jako strzelec–telegrafista w 16 Dnowsko–Łużyckiej Brygadzie Pancernej. W czasie służby wojskowej w 1946 zdał w Szczecinie maturę. W tym samym roku rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Poznańskiego, które ukończył w kwietniu 1952 w Akademii Medycznej w Poznaniu. W latach 1949–1952 pracował jako młodszy asystent w II Klinice Chorób Wewnętrznych w Poznaniu kierowanej przez prof. Jana Roguskiego. Po ukończeniu studiów przymusowo wcielony do wojska pracował w charakterze starszego asystenta w 107 Wojskowym Szpitalu w Wałczu. Po zdemobilizowaniu w 1957 r. objął stanowisko dyrektora sanatorium w Kudowie Zdroju. Następnie od października 1957 do końca marca 1963 pracował jako starszy asystent w I Klinice Chorób Wewnętrznych Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie pod kierunkiem prof. Feliksa Bolechowskiego, w tym czasie uzyskał specjalizację II° z interny oraz obronił pracę doktorską Fonokardiogramy płodowe (20 III 1963), uzyskując stopień doktora medycyny. W klinice prowadził ćwiczenia ze studentami III i IV roku medycyny. W wyniku konkursu w marcu 1963 objął stanowisko ordynatora oddziału chorób wewnętrznych Szpitala Miejskiego w Kaliszu, przekształconego w 1975 w oddział kardiologiczny Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Przemysła II w Kaliszu. W 1978 r. zrobił specjalizację w zakresie kardiologii. Od listopada 1975 r. kierował także pracą Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Kadr Medycznych w Kaliszu. W latach 1979–82 pełnił funkcję specjalisty wojewódzkiego w zakresie kardiologii. W 1989 r., po przejściu na emeryturę rozpoczął pracę w Wojewódzkiej Poradni Kardiologicznej w Kaliszu, gdzie pracował do końca 1998 r. Od 1999 r. pracował jako kardiolog w Poradni Kardiologicznej NZOZ „Poliklinika” w Kaliszu i prowadził praktykę prywatną.
     W latach 1982–84 wchodził w skład Komisji Medycyny Klinicznej i Doświadczalnej Oddziału PAN w Poznaniu, później Komisji Nauk Medycznych PAN (1987–1992). Od 1959 r. był członkiem Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, od 1974 do II 2007 prezesem Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego, najpierw wojewódzkiego oddziału kaliskiego PTL, a od 1990 r. KTL. Samodzielność KTL uzyskało dzięki inicjatywie dr. Kledeckiego.
     Od października 1990 dr Kledecki pełnił funkcję redaktora naczelnego „Serwisu Informacyjnego Lekarzy Województwa Kaliskiego”, ukazującego się od stycznia 1990 r., od numeru 38 (luty 1995) tytuł: „Aesculapius” Serwis Informacyjny Lekarzy województwa kaliskiego.  Pod jego redakcją ukazują się „Zeszyty Naukowe Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego” – nry 1-16.
     Od lat 60. organizował od podstaw bibliotekę lekarską w Kaliszu, przekształconą później w Oddział Głównej Biblioteki Lekarskiej w Warszawie.
     Członek Stronnictwa Demokratycznego, później przewodniczący Komitetu Wojewódzkiego SD w Kaliszu. Radny Miejskiej, a potem Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kaliszu, wiceprzewodniczący WRN. Był posłem VII i VIII kadencji Sejmu (1976–1985), w obu kadencjach pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Zdrowia i Kultury Fizycznej. W stanie wojennym wystąpił z SD, dalej działał jako poseł niezależny. Jako parlamentarzysta głosował przeciw rozwiązaniu NSZZ „Solidarność” (1982), za co postawiono go przed sądem partyjnym SD, występował m.in. o zwrot kolekcji waz antycznych do muzeum w Gołuchowie (1982), spowodował anulowanie przepisu, który zawieszał prawo do emerytury lub renty lekarzowi prowadzącemu prywatną praktykę lekarską (1983), interpelował w sprawie reaktywowania izb lekarskich (1983), w sprawie ordynacji wyborczej (1984). Cenną inicjatywą była zdecydowana i konsekwentna obrona bytu Wielkopolskiego Parku Narodowego, dr Kledecki występował w Sejmie przeciw koncepcji tzw. „rowu poznańskiego”, czyli budowie kopalni odkrywkowej węgla brunatnego na południe od Poznania (1980). Działalność dr. Kledeckiego w tej sprawie spotkała się z wdzięcznością Towarzystwa Miłośników Puszczykowa i Wielkopolskiego Parku Narodowego, które wyróżniło go nadaniem członkostwa honorowego.
     Z. Kledecki jest autorem 30 prac, głównie o tematyce kardiologicznej, opublikowanych w czasopismach medycznych, w tym 6 nt. fonokardiografii płodowej ogłoszonych w pismach: „Kardiologia Polska”, „Polski Tygodnik Lekarski”, „Wiadomości Lekarskie”, 79 prac dotyczących historii medycyny kaliskiej, a także biogramów zamieszczonych w „Słowniku biograficznym Wielkopolski południowo–wschodniej – ziemi kaliskiej” i monografii I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Kaliszu pt. „Szkoła Kaliska” (t. 2, 1998).
     Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi (1946), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1977), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (1989) oraz medalami: Medal „Za Warszawę” (1946), Medal za Odrę, Nysę i Bałtyk (1946), medal radziecki „Za Pobiedu nad Germaniej” (1946), Medal Zwycięstwa i Wolności (1947), Medal „Za udział w walkach o Berlin” (1972), Medal „Za Udział w Wojnie Obronnej 1939 r.” (1982), i Medalami 30– i 40–lecia Polski Ludowej (1974, 1984), „Gloria victis” (2003). Ponadto odznaczony Odznaką Grunwaldzką (1946), Odznaką Honorową „Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego” (1972) i Odznaką „Za zasługi dla województwa kaliskiego” (1984), Odznaką „Zasłużonego Działacza Frontu Jedności Narodu” (1976), Odznaką „Zasłużonemu – Polskie Towarzystwo Lekarskie” (1977) oraz Złotą Odznaką „Zasłużony Działacz Turystyki” (1985). W 1981 r. otrzymał tytuł Honorowego Obywatela miasta Kalisza. W XII 1997 r. został członkiem nadzwyczajnym Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, a w XII 2007 – zwyczajnym. Podpułkownik rezerwy.
     Znalazł się także w „Złotej Dziesiątce” laureatów konkursu „Kaliszanin Roku 97”. 22 I 1999 r. III Walny Zjazd Delegatów Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego nadał dr. Kledeckiemu tytuł Honorowego Członka. Uroczyste wręczenie dyplomu Członka Honorowego KTL połączone z 50-leciem pracy zawodowej odbyło się 2 X 1999 r. podczas zebrania naukowego KTL.
     W I 2001 r. dr Kledecki znalazł się wśród 4 osób odznaczonych Medalem Honorowym Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, przyznawanym po raz pierwszy osobom, które szczególnie zasłużyły na szacunek środowiska lekarskiego. Uroczystość odbyła się w Operze poznańskiej.
     15 XI 2002 r. w Pałacu na Wodzie w Łazienkach Królewskich w Warszawie otrzymał (od Polskiego Towarzystwa Lekarskiego) najwyższe odznaczenie lekarskie – medal „Gloria Medicinae”.
     Na V Zjeździe Delegatów KTL 3 II 2007 tytuł Honorowego Prezesa KTL przyznano drowi med. Zbigniewowi Kledeckiemu, który zakończył 33-letnie kierowanie Kaliskim Towarzystwem Lekarskim.
     4 VI 2011 r. na zebraniu lekarzy emerytów w Kaliszu prof. dr hab. med. Roman K. Meissner i prezes Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk prof. Jacek Wiesiołowski wręczyli dr. med. Zbigniewowi Kledeckiemu medal „Bene Merentibus” w uznaniu zasług społecznych i pozycji wśród medyków wielkopolskich. Jest to nowo utworzony medal, a dr Zbigniew Kledecki jest pierwszym wyróżnionym tym medalem.
     30 XI 2011 prof. dr hab. Ewa Andrysiak, prezes Towarzystwa Przyjaciół Książki w Kalisz i wiceprezes Ryszard Templewicz wręczyli Z. Kledeckiemu dyplom członka honorowego tegoż Towarzystwa w uznaniu zasług dla pięknej i wartościowej książki naukowej.
     18 I 2012 prezydent m. Kalisza dr inż. Janusz Pęcherz i przewodniczący Rady Miejskiej mgr Grzegorz Sapiński podejmowali w Ratuszu dra med. Zbigniewa Kledeckiego z żoną Ireną. Dr Z. Kledecki otrzymał tytuł i medal „Honorowego Przyjaciela Kalisza”.

Dr med. Zbigniew Kledecki zmarł w wieku 93 lat 12 października 2014r.

Cześć Jego pamięci!

 

Na podstawie notatek dr med. Zbigniewa Kledeckiego opracował mgr inż. Maciej Kledecki.