swieczka       swieczka
 

Śp. Piotr Kisieliński

Wspomnienie pośmiertne o śp. lek. med. Piotrze Kisielińskim

     Pan Piotr Kisieliński urodził się w dniu 31.08.1964r. w Kaliszu. W 1990 roku ukończył Akademie Medyczną im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na Wydziale Lekarskim i podjął pracę w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu jako lekarz stażysta. W 1994 roku uzyskał l stopień specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych.
     Od 02.11.1995 roku pracował w Inspekcji Sanitarnej będąc kolejno Państwowym Terenowym Inspektorem Sanitarnym i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Kaliszu.
     W trakcie pracy zawodowej uzyskał w 1999 roku, przewidziany dla lekarzy, II stopień specjalizacji z epidemiologii co przyczyniło się do podniesienia jakości świadczonych usług medycznych. Piastując powyższe stanowiska przeprowadził nadzorowaną jednostkę przez kolejne etapy restrukturyzacji Inspekcji Sanitarnej. W tym okresie laboratorium PSSE w Kaliszu osiągnęło wysokie standardy pracy, co w konsekwencji zaowocowało zdobyciem w 2005 roku certyfikatu Polskiego Centrum Akredytacji, które obowiązuje do dnia dzisiejszego.
     Przeszedł weryfikację przy kolejnych postępowaniach kwalifikacyjnych na stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego uzyskując poparcie Władz Samorządowych i Związków Zawodowych. Od 2007 roku współdziałał z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu w zakresie działań zmierzających do stworzenia warunków umożliwiających realizację programu w ramach specjalizacji z epidemiologii dla osób posiadających specjalizację l stopnia w higienie i epidemiologii lub medycynie społecznej. Nieodpłatnie pełnił obowiązki kierownika specjalizacji dla osób specjalizujących się w WSSE w Poznaniu w dziedzinie epidemiologii.
     Długoletni członek Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego i Kaliskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej. Był jednym z założycieli hospicjum stacjonarnego w Rożdżałach k/ Kalisza.
    
Pod nadzorem Pana Piotra Kisielińskiego Inspekcja Sanitarna w Kaliszu podejmowała działania, które wynikały z potrzeb zdrowotnych społeczeństwa oraz sytuacji epidemiologicznej, stanowiąc tym samym priorytetowe kierunki podejmowanych inicjatyw w promocji zdrowia środowiska lokalnego. W zakresie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia realizowane były następujące programy edukacyjne:" MOJE DZIECKO IDZIE DO SZKOŁY", „PROGRAM OGRANICZANIA ZDROWOTNYCH NASTĘPSTW PALENIA TYTONIU W POLSCE" (w tym:" CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS", „NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ", ZNAJDŹ WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE"), „ODŚWIEŻAMY NASZE MIASTA", „KRAJOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV l ZWALCZANIA AIDS", „TRZYMAJ FORMĘ", „BĄDŹMY ZDROWI- WIEMY, WIĘC DZIAŁAMY", „PROFILAKTYCZNY PROGRAM W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIU OD ALKOHOLU, TYTONIU l INNYCH ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH". Z dużym zaangażowaniem kierował działaniami Inspekcji Sanitarnej. Podejmował wszelkie starania, aby przedsięwzięcia prozdrowotne adresowane były do szerokiego kręgu odbiorców.

Cześć Jego pamięci!