swieczka      swieczka
 

Śp. Andrzej Hadryś

Wspomnienie pośmiertne o śp. lek. Andrzeju Hadrysiu

     W dniu 15 lutego 2016 roku, nagle, odszedł od nas znany kaliski lekarz i oddany społecznik, śp. doktor Andrzej Hadryś, specjalista reumatolog, lekarz chorób wewnętrznych.
     Śp. dr Andrzej, Wacław Hadryś urodził się 13-tego marca 1955 roku w Koluszkach w województwie łódzkim, w rodzinie Stefana Hadrysia i Stanisławy Hadryś, z domu Zych.  W rodzinnym mieście ukończył szkołę podstawową i szkołę średnią - Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach. Po zdaniu matury rozpoczął studia wyższe na Akademii Medycznej w Łodzi. Dyplom Lekarza Medycyny uzyskał w 16-tego listopada 1981 roku i rozpoczął staż podyplomowy w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Opocznie. Następnie od sierpnia 1982 roku rozpoczął pracę w Przychodni PKP w Opocznie w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Skarżysku Kamiennym. Po 6-ciu latach, w 1986 roku śp. dr Andrzej przeniósł się do Kalisza i podjął pracę jako lekarz Zakładu Karnego w Kaliszu. Jednocześnie rozpoczął specjalizację w zakresie chorób wewnętrznych pod kierunkiem dra medycyny Zbigniewa Kledeckiego. Tytuł specjalisty I stopnia w tej specjalności uzyskał w październiku 1988 roku. Nie kontynuował specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych, ale zdecydował, że będzie specjalizował się w reumatologii i w marcu 1994 roku po odbyciu wymaganych staży pod kierunkiem dra Zbigniewa Mencla i po  zdaniu wymaganych egzaminów uzyskał Dyplom Specjalisty w zakresie Reumatologii. W tymże samym roku rozpoczął pracę w Przyzakładowej Przychodni przy Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Szczypiornie, obecnie w Kaliszu. W lutym 2010 roku, w stopniu majora Służby Więziennej przeszedł na emeryturę, ale nadal pracował we wspomnianej przychodni, pełniąc funkcję jej kierownika, aż do chwili swojego nagłego odejścia. Jednocześnie pracował jako specjalista reumatolog w zespole przychodni specjalistycznych na Rogatce. Jako lekarz cieszył się opinią bardzo dobrego fachowca. Wśród pacjentów zdobywał powszechne uznanie za swoją wiedzę i umiejętności medyczne i za oddanie, z jakim służył swoim chorym, a także za bezpośredniość w podejściu do każdego pacjenta. Potrafił zrozumieć zwykłe ludzkie sprawy i dostrzegać trudności codziennego życia. Ta wrażliwość na sprawy ludzkie sprawiła, że powszechnie szanowany był nie tylko jako znany i cieniony lekarz, ale także jako zaangażowany społecznik. W ciągu wielu lat działalności społecznikowskiej był autorem wielu cennych inicjatyw na rzecz mieszkańców naszego miasta, a potem z zaangażowaniem uczestniczył w ich realizacji. Jego maksyma w pracy społecznikowskiej brzmiała - ,,niepodawanie się przeciwnościom, zachowanie pogody ducha i życzliwość dla ludzi”. W 1994 roku został wybrany do Rady Miasta Kalisza. Poza działalnością radnego, pełnił jednocześnie funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Zdrowia. Był członkiem Rady Społecznej Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kaliszu. Udzielał się także w Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych będąc jej przewodniczącym. Należał do grona znanych kaliskich społeczników skupionych wokół Towarzystwa Miłośników Kalisza, Związku Harcerstwa Polskiego i Forum Przyjaciół Kalisza.
     Z równym oddaniem działał społecznie w strukturach Polskiego Czerwonego Krzyża. W lipcu 1997 roku został wybrany na Prezesa Zarządu Rejonowego PCK. Jako działacz PCK poza propagowaniem honorowego krwiodawstwa angażował się w zdobywanie środków finansowych na zapomogi dla osób chorych i potrzebujących. Był założycielem i prezesem Klubu Honorowego Dawcy Krwi w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu. Dowodem uznania dla trudu i zaangażowania w pracy społecznej na rzecz PCK były odznaczenia jakimi uhonorowano doktora Andrzeja. W 1994 roku otrzymał Odznakę Honorową PCK IV stopnia. Przyznano mu także Medal 40-stolecia Honorowego Krwiodawstwa.
     Jako człowiek był osobą niezwykle pogodną i powszechnie lubianą. Pasjonowała go turystka górska, narciarstwo, pływanie.
     Przez 30 lat, od 1986 roku był członkiem Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego.
     Kaliska medycyna w osobie śp. doktora Andrzeja Hadrysia  straciła zasłużonego lekarza. Z grona reumatologów odszedł niezapomniany, uczynny i powszechnie lubiany kolega. Kalisz stracił oddanego lekarza i społecznika, który przez długie lata swoją wiedzą, umiejętnościami i zaangażowaniem w pracy zawodowej i społecznej niestrudzenie pomagał mieszkańcom naszego grodu.

Piotr Suda

Cześć Jego pamięci!