swieczka       swieczka
 

Śp. Zdzisław Gawlak

Wspomnienie pośmiertne o śp. lek. Zdzisławie Gawlaku

     Lek. Zdzisław Gawlak urodził się 23 IX 1933 r. w Piekarach pod Turkiem. Gimnazjum ukończył w Turku. W latach 1951-1953 uczęszczał do Państwowej Szkoły Felczerskiej w Kaliszu. Przez następne dwa lata odbywał służbę wojskową. W latach 1955-1957 pracował w Ośrodku Zdrowia w Brudzewie jako felczer. Medycynę studiował od 1957 r. w AM w Krakowie i w 1963 r. uzyskał dyplom lekarza. Dalsze 2 lata to staż podyplomowy w Szpitalu Miejskim im. Przemysła II w Kaliszu. Od 1965 r. do 1972 r. pracował jako kierownik przychodni przy Zakładach Przemysłu Jedwabniczego w Kaliszu. Od 1972 r. zaczął pracować na Oddziale Ortopedycznym w Szpitalu Miejskim w Kaliszu uzyskując w 1974 r. Io, a w 1979 r. IIo specjalizacji z chirurgii urazowo-ortopedycznej. Od 1986 r. był z-cą ordynatora Oddziału.
      Lubiany przez kolegów – lekarzy, szanowany przez personel pomocniczy, poważany przez pacjentów, którym oddał wiele ze swego pracowitego życia. Rokował duże nadzieje zawodowe. Liczył się w środowisku chirurgów i innych specjalności. Atropos, jedna z trzech bogini przeznaczenia, wcześnie przecięła nić Jego żywota (14 VII 1993).
     17 lipca 1993 r. żegnaliśmy Go tłumnie na Cmentarzu Komunalnym w Kaliszu. Nad otwarta mogiłą Zmarłego przemawiali: prezes Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego dr med. Zbigniew Kledecki, b. ordynator Oddziału Ortopedycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu lek. Stanisław Wałczyński, kolega z oddziału lek. Edward Kurzawa i w imieniu sąsiadów inż. Grac. Trumnę Zmarłego pokryły kwiaty. Śp. Zdzisława Gawlaka zachowamy we wdzięcznej pamięci.

dr med. Zbigniew Kledecki
(Kalisz)

Cześć Jego pamięci!