swieczka      swieczka
 

Śp. Andrzej Bernacki

Wspomnienie pośmiertne o śp. lek. Andrzeju Bernackim

6 V 2009 r. pożegnaliśmy znanego kaliskiego lekarza, specjalistę chirurgii ogólnej, śp. Andrzeja Bernackiego.

Śp. Andrzej urodził się 6 VIII 1942 r. w Krakowie. Ojciec Stanisław Bernacki był urzędnikiem państwowym. Matka Janina pochodziła z rodziny Zdunków. Państwo Bernaccy po wojnie przyjechali do Kalisza i w naszym mieście śp. Andrzej rozpoczął naukę w szkole podstawowej. Dalsza edukacja w I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Asnyka. Świadectwo dojrzałości uzyskał w 1960 r. Ponieważ interesował się fizyką, podjął studia na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Po trzech semestrach przerwał jednak studia na tym kierunku. Uznał, że jego powołaniem zawodowym jest medycyna i w 1962 r. przeniósł się na Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Łodzi. Studia medyczne ukończył w 1968 r. i 20 VII 1968 r. otrzymał dyplom lekarza. Całą przyszłą swoją drogę zawodową związał z naszym miastem. Najpierw odbył staż podyplomowy w Szpitalu Miejskim w Kaliszu. Na swoją specjalność lekarską obrał chirurgię i w 1969 r. rozpoczął pracę jako młodszy asystent na I Oddziale Chirurgicznym kaliskiego szpitala. Ordynatorem tego oddziału był dr med. Kazimierz Rogacki. Pod jego kierunkiem śp. Andrzej pracował, szkolił się, a przede wszystkim pomagał chorym. 18 III 1974 r. uzyskał Io specjalizacji,  a 30 III 1981 r. IIo specjalizacji w zakresie chirurgii ogólnej. Egzaminy specjalizacyjne zdał bardzo dobrze. Można powiedzieć, iż wybierając chirurgię na specjalność zawodową dobrze rozpoznał swoje powołanie. W opinii ordynatora dra med. Kazimierza Rogackiego śp. Andrzej należał do wąskiej grupy asystentów bardzo uzdolnionych i sprawnych manualnie. Wykonywał dobrze i sprawnie nawet bardzo skomplikowane operacje i zabiegi. Wraz z uzyskaniem IIo specjalizacji był rozpatrywany jako bardzo poważny kandydat na zastępcę ordynatora. Losy potoczyły się jednak inaczej, objął inne stanowisko kierownicze. Powierzono mu funkcję kierownika Wojewódzkiej Przychodni Chirurgicznej w Kaliszu. Jednocześnie nadal pracował jako starszy asystent na ,,swoim macierzystym” oddziale chirurgicznym. W poradni pracował do 2000 r., to jest do chwili jej rozwiązania. Podjął pracę w Ośrodku Zdrowia w Brzezinach i tam pracował aż do przejścia na emeryturę w 2007 r. 

W życiu osobistym śp. Andrzeja były chwile radosne, ale były też i momenty smutniejsze. W IV 1968 r. poślubił swoją pierwszą żonę Marylę, z zawodu również lekarza. Lek. Maryla Bernacka na swoją specjalizację lekarską wybrała pediatrię. Z ich związku urodziła się córka Małgorzata. Na początku lat osiemdziesiątych ich drogi życiowe rozeszły się. Maryla, już jako specjalista pediatra, wyjechała wraz z córką do Niemiec, gdzie przez następne lata pracowała jako lekarz pediatra. Śp. Andrzej pozostał w Kaliszu. Tu poznał swoją drugą żonę, Irenę, z którą przeżył dalsze lata swojego życia.

Zmarł 6 V 2009 r. Msza św. żałobna 9 V w kościele pw. św. Gotarda w Kaliszu, a pogrzeb na cmentarzu tynieckim w Kaliszu.

Prezes KTL dr n. med. Piotr Suda

Cześć Jego pamięci!