KRONIKA
KALISKIEGO TOWARZYSTWA LEKARSKIEGO
ROK 2011

THE CHRONICLE OF KALISZ PHYSICIANS' SOCIETY
THE YEAR 2011

12.01.

Zebranie Zarządu KTL. Ustalono datę korespondencyjnych wyborów nowych władz KTL. Zebrania naukowe organizowane będą wspólnie z Kaliską Delegaturą Wielkopolskiej Izby Lekarskiej (WIL). Najbliższe zebranie naukowe w połowie kwietnia, przyjęto program zebrania. Na oficjalnych uroczystościach rocznicowych w styczniu br. będzie delegacja KTL.

23.01.

W niedzielę obchodzono 66. rocznicę wyzwolenia Kalisza spod okupacji hitlerowskiej. Kwiaty pod tablicą pamiątkową na ścianie ratusza kaliskiego od KTL złożyli: prezes dr n. med. Piotr Suda i honorowy prezes KTL dr med. Zbigniew Kledecki. W delegacji AK uczestniczył lek. Józef Suda.

24.01.

W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Perzyny w Kaliszu uroczyście otwarto zmodernizowane oddziały: neurologiczny, chorób dziecięcych i gastroenterologii dziecięcej oraz pracowni hemodynamiki. Ordynatorzy tych oddziałów są członkami KTL. Zarząd KTL reprezentował prezes honorowy dr med. Z. Kledecki.
08.03. W Bielsku-Białej zmarł lek. Stanisław Schönwalder, członek KTL od 17 XII 1966 roku. Brał udział w powstaniu warszawskim. Był lekarzem przemysłowym. Publikował artykuły w kaliskim „Aesculapiusie”. Miał 90 lat.
25.03. W uroczystym przekazaniu sztandaru AK Zespołowi Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Jana Bytnara Rudego w Kaliszu wzięli udział lekarze członkowie AK: Z. Kledecki, J. Suda i J. Tylus.
16.04. Wspólne zebranie naukowe KTL i Kaliskiej Delegatury WIL. Dr n. med. P. Suda przypomniał życiorys zmarłej lek. M. Nadybskiej, dr n. farm. J. Matysiak (z Katedry i Zakładu Chemii Nieorganicznej i Analitycznej UM w Poznaniu) omówił działanie lecznicze produktów pszczelich, lek.lek. E. Rokicka-Walczak i B. Gąszcz-Krakowiak przedstawiły zasady orzekania o czasowej niezdolności do pracy, dr med. Z. Kledecki mówił o ochronie zdrowia w Kaliszu w latach II wojny światowej, a przedstawiciel firmy Improvex reklamował kasy fiskalne. Zebranie zakończył poczęstunek sfinansowany przez firmę Apipol Farma.
18.04. Msza św. polowa w lesie winiarskim pod Kaliszem w intencji pomordowanych tam przez Niemców Polaków. Uczestniczyli w uroczystości i złożyli kwiaty od KTL: prezes dr n. med. P. Suda, honorowy prezes dr med. Z. Kledecki i lek. J. Suda.
01.05. Uroczystości państwowe w 220. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. W kaliskim ratuszu KTL reprezentowała delegacja w składzie: prezes dr n. med. P. Suda, honorowy prezes dr med. Z. Kledecki i członek lek. J. Suda.
03.05. Zmarł lek. Lechosław Podsadny, internista, prezes NZOZ’u „Poliklinika”, miał 67 lat.
06.05. Msza św. żałobna w intencji śp. Lechosława Podsadnego w kościele pw. NMP Królowej Polski i pogrzeb na cmentarzu tynieckim w Kaliszu. W imieniu KTL i współpracowników żegnał Go prezes honorowy dr med. Z. Kledecki.
08.05. 66. rocznica zakończenia II wojny światowej. Pod tablicą na ścianie kaliskiego ratusza kwiaty złożyli: lek. M. Mieszczańska, dr med. Z. Kledecki i M. Wiśniewski (członek AK). Na szarfach napisy: Bohaterom – Kaliskie Towarzystwo Lekarskie. Lek. J. Suda składał kwiaty wraz z inwalidami wojennymi.
15.05. Zmarła lek. dent. Janina Junosza-Gzowska, poetka, miała 86 lat.
21.05. Msza św. żałobna w intencji śp. lek. dent. Janiny Junosza-Gzowskiej w kościele pw. Świętej Rodziny w Kaliszu. Po mszy św. żegnał Zmarłą w imieniu KTL honorowy prezes dr med. Z. Kledecki. Pogrzeb na Cmentarzu Komunalnym w Kaliszu.
28.05. KTL i Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Kaliskiej zorganizowali Wykład Otwarty. Przewodniczył prezes KTL dr n. med. P. Suda. Prof. dr hab. J. Gadzinowski mówił o aspektach medycznych doktryn kaliskich związanych z początkiem życia, a lek. J. janik pytał czy jesteśmy skazani na in vitro.
04.06. Zebranie lekarzy emerytów i rencistów zorganizowane przez Kaliską Delegaturę WIL i KTL w siedzibie Izby. Przemawiali: przewodniczący lek.dent. Jacek Zabielski, prezes dr n. med. Piotr Suda i prof. dr hab. med. Roman K. Meissner z Poznania. Prezes Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk prof. Jacek Wiesiołowski wręczył drowi med. Zbigniewowi Kledeckiemu medal „Bene Merentibus” („Dobrze Zasłużonym”) w uznaniu zasług społecznych i pozycji wśród medyków wielkopolskich. Jest to nowo utworzony medal, a dr Z.K. jest pierwszym wyróżnionym tym medalem. Spotkanie zakończyło się wspólnym obiadem.
11.06. Na uroczystym spotkaniu absolwentów Wydziału Lekarskiego z 1951 roku w Poznaniu honorowy prezes KTL dr med. Z. Kledecki wręczył medal 700-lecia szpitalnictwa kaliskiego starościnie tegoż roku dr med. Janinie Grzankowskiej-Pawłowskiej. W spotkaniu wzięło udział 28 absolwentów.
17.06.

Zebranie Zarządu i Komisji Rewizyjnej KTL. Otwarto nadesłane koperty (wybory nowych władz KTL odbyły się korespondencyjnie) i przeliczono głosy. Najwięcej głosów otrzymali i weszli do władz KTL:
do Zarządu:
Piotr Suda – 53 głosy
Bożena Kazimierczak – 22 głosy
Zbigniew Kledecki – 21 głosów
Anna Świąder-Nogalowa – 16 głosów
Teresa Radny – 10 głosów
Jacek Zabielski – 10 głosów
Mariusz Kurpik – 8 głosów
Bogdan Ptak – 8 głosów
Sławomir Kaczmarek – 7 głosów
do Komisji Rewizyjnej:
Elżbieta Cichowicz – 41 głosów
Marta Mieszczańska – 9 głosów
Irena Świerk – 5 głosów.
Ogółem głosy oddało 56 członków KTL.

18.06.

Ukonstytuowanie się władz Towarzystwa. Poszczególne funkcje uzgodniono w  rozmowach bezpośrednich. Władze KTL na kadencję 2011-2014 przedstawiają się następująco:
Zarząd KTL
prezes dr n. med. Piotr Suda
wiceprezes lek. Anna Świąder-Nogalowa
sekretarze lek. Bożena Kazimierczak i lek. Teresa Radny
skarbnicy lek. Sławomir Kaczmarek i lek. Mariusz Kurpik
gospodarz Towarzystwa lek. dent. Bogdan Ptak
członkowie dr med. Zbigniew Kledecki (Honorowy prezes KTL)
i lek. dent. Jacek Zabielski                  
Komisja Rewizyjna KTL
przewodnicząca lek. Elżbieta Cichowicz
sekretarz lek. Marta Mieszczańska
członek lek. Irena Świerk

03.07. Zmarł nagle lek. Ryszard Waroch, położnik-ginekolog, miał 70 lat.
06.07. Msza św. żałobna w intencji śp. Ryszarda Warocha w kościele pw. św. Stanisława BM (oo. franciszkanie) i pogrzeb na Cmentarzu Komunalnym w Kaliszu. W imieniu KTL i kaliskich ginekologów żegnał Go prezes KTL dr n. med. Piotr Suda.
10.07. Zmarła lek. dent. Halina Barbara Szubiak, miała 76 lat, była członkinią KTL w latach 1974-1991.
14.07. Msza św. żałobna w intencji śp. Haliny Szubiak w sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Kaliszu. Pogrzeb na Cmentarzu Komunalnym. Zmarłą żegnał przewodniczący Kaliskiej Delegatury WIL lek. dent. Jacek Zabielski.
01.08. 67. rocznica wybuchu powstania warszawskiego. W ogrójcu oo. jezuitów w Kaliszu wiązankę kwiatów od KTL złożyli pod pomnikiem AK: honorowy prezes ppłk rez. Zbigniew Kledecki i członek kpt. rez. Józef Suda. Na szarfach napisano: „Bohaterom” „Kaliskie Towarzystwo Lekarskie”.
07.08. Obiad „autorski” w siedzibie Kaliskiej Delegatury Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w Kaliszu. Udział wzięli: prof. Ewa Andrysiak, mgr Bogumiła Celer, dr n. hum. Halina Molenda, wiceprezes KTL Anna Świąder-Nogalowa, dr n. med. Jerzy Manasterski, lek. Andrzej Przybylski, prezes KTL Piotr Suda, dr n. med. Józef Tylus i lek. Mirosław Zaleski. Egzemplarze autorskie nru 16. „Zeszytów Naukowych KTL” wręczał Zbigniew Kledecki, redaktor wydawnictwa.
15.08. 91. rocznica bitwy warszawskiej „Cud nad Wisłą” i Święto Wojska Polskiego. Po mszy św. w kościele garnizonowym w Kaliszu kwiaty na cmentarzu wojskowym w Kaliszu złożyła lek. Marta Mieszczańska, a towarzyszyli jej ppłk rez. Zbigniew Kledecki i kpt. rez. Józef Suda. Na biało-czerwonych szarfach napis: „Obrońcom Ojczyzny” „Kaliskie Towarzystwo Lekarskie”.
23.08. Prezes KTL dr n. med. Piotr Suda i honorowy prezes dr med. Zbigniew Kledecki złożyli kurtuazyjną wizytę Naczelnik Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Kaliszu p. mgr Marzenie Ścisłej.
10.09. Zmarł nagle lek. Zbigniew Mencel, ordynator Oddziału Reumatologicznego Woj. Szpitala Zesp. im. L. Perzyny w Kaliszu. Miał 62 lata.
15.09. Msza św. żałobna w intencji śp. lek. Zbigniewa Mencla w kościele pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Kaliszu. W imieniu KTL żegnał Go po mszy św. żałobnej dr n. med. Piotr Suda, prezes KTL. Pogrzeb na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Poznańskiej w Kaliszu.
17.09. W ogrójcu oo. jezuitów w Kaliszu uroczystość organizowana przez Sybiraków w 72. rocznicę napaści Związku Radzieckiego na Polskę. Delegacja KTL i AK: p. Joanna Janik (AK), dr med. Zbigniew Kledecki (KTL, AK) i Mieczysław Wiśniewski (AK) złożyła kwiaty pod pomnikiem Sybiraków. Na biało-czerwonych szarfach napis: „Ojczyźnie – Kaliskie Towarzystwo Lekarskie”. Po tej uroczystości msza św. w intencji ofiar Stalina.
27.09. 72. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego. W lesie skarszewskim, w miejscu rozstrzelania 19 I 1945 r. przez Niemców 56 działaczy Polskiego Podziemia prezes KTL dr n. med. Piotr Suda zapalił znicz. Pół godziny później na cmentarzu tynieckim w Kaliszu przy zbiorowej mogile rozstrzelanych delegacja KTL (prezes P. Suda, ppłk. rez. Z. Kledecki i kpt. rez. J. Suda w towarzystwie Akowców) złożyła biało-czerwone kwiaty.
30.09. Zmarła w Poznaniu i tam została pochowana śp. lek. Lucyna Dziedzic-Pielok, neurolog, wieloletnia członkini KTL.
08.10. Konferencja naukowo-szkoleniowa zorganizowana przez Kaliską Delegaturę WIL i Kaliskie Towarzystwo Lekarskie. Sala konferencyjna siedziby Izby Lekarskiej w Kaliszu. Tematyka: finanse w prywatnej praktyce lekarskiej. Przerywnikiem był referat dra med. Zbigniewa Kledeckiego pt. „KTL w międzywojniu (1918-1939)”. W przerwie obiad.
18.10. Inauguracja roku kulturalnego 2011/2012 w kaliskim ratuszu. Prezydent mgr inż. Janusz Pęcherz w referacie wymienił Kaliskie Towarzystwo Lekarskie wśród stowarzyszeń kulturalnych Kalisza. Chwilą ciszy uczczono pamięć zmarłej poetki lek. dent. Janiny Gzowskiej. KTL był reprezentowany przez dra med. Zbigniewa Kledeckiego.
20.10. Przyznano medale 700-lecia szpitalnictwa kaliskiego autorom pomnikowych słowników z biogramami lekarskimi p. drowi Janowi B. Glińskiemu i p. drowi Piotrowi Szarejce. Jak się okazało, dr Piotr Szarejko zmarł i medal będzie przekazany rodzinie Zmarłego. Dzięki uprzejmości p. prof. dra hab. med. Jerzego Woy-Wojciechowskiego można było te medale wręczyć tym warszawskim autorom.
11.11. 93. rocznica odzyskania niepodległości w 1918 roku. W uroczystości na Rynku Głównym w Kaliszu udział wzięli: dr n. med. Piotr Suda, dr med. Zbigniew Kledecki i lek. Józef Suda. Złożyli oni wiązankę kwiatów pod tablicą na ścianie kaliskiego ratusza upamiętniającą ofiary I i II wojny światowej.
19.11. Zebranie naukowe KTL wspólnie z Kaliską Delegaturą WIL w sali konferencyjnej Izby Lekarskiej w Kaliszu. Dr n. med. Piotr Suda powitał gości z Krakowa: prof. Antoniego Dziatkowiaka, Członka Honorowego KTL i jego małżonkę prof. Hannę Magdalenę. Następnie przedstawił życiorys honorowego prezesa KTL dra med. Zbigniewa Kledeckiego, który ukończył 90 lat, wręczył mu prezent od KTL. Do życzeń dołączyli: przewodniczący Kaliskiej Delegatury WIL lek. dent. Jacek Zabielski, b. asystenci jubilata, goście z Krakowa. Lek. Jan Peruga (z Oddz. Kardiologicznego Woj. Szpitala Zesp. im. L. Perzyny w Kaliszu) zaprezentował przypadek dławicy naczynioskurczowej Prinzmetala, a dr med. Z. Kledecki pokazał broszurę, w której Prinzmetal opisał – jako pierwszy – taki przypadek nazwany później jego nazwiskiem. Prof. dr hab. med. Antoni Dziatkowiak w ciekawym referacie omówił rozwój kardiochirurgii w wybranych zdarzeniach z dawnych lat w Kaliszu, Poznaniu, Łodzi i Krakowie. Po zebraniu KTL podejmowało Gości z Krakowa obiadem w Willi Stary Kalisz. W obiedzie uczestniczyli: prof. Antoni Dziatkowiak z żoną, lek. Irena Świerk, lek. Zygmunt Kubisiak z żoną, lek. Jerzy Matuszczak, lek. Antoni Sukiennicki, lek. dent. Jacek Zabielski, dr n. med. Piotr Suda i dr med. Zbigniew Kledecki.
30.11. Zebranie zarządu KTL na Oddz. Dziecięcym Woj. Szpitala Zesp. w Kaliszu. Obecni: prezes dr n. med. P. Suda, wiceprezes Anna Świąder-Nogalowa, sekretarze lek.lek. Bożena Kazimierczak i Teresa Radny, skarbnik lek. Sławomir Kaczmarek, członek dr med. Zbigniew Kledecki. Dodatkowo księgowa KTL Dorota Przybylska i sekretarka Katarzyna Mazurek. Omówiono sprawy finansowe Towarzystwa, które są b. złe. Zachodzi konieczność podwyższenia składek członkowskich oraz werbunek nowych członków. Ustalono koszty spotkania opłatkowego.
30.11. Nadzwyczajne Walne Zebranie Towarzystwa Przyjaciół Książki w Kaliszu. Nadano godność Członka Honorowego drowi med. Zbigniewowi Kledeckiemu, Jubilatowi wręczono okazały dyplom i bukiet róż. Następnie dr med. Z. Kledecki omówił historię 16 numerów „Zeszytów Naukowych KTL”, po czym wywiązała się ożywiona dyskusja.
18.12. Spotkanie opłatkowe zorganizowane przez KTL i Kaliską Delegaturę WIL odbyło się w siedzibie Izby w Kaliszu. W spotkaniu z gości udział wzięli JE ks. Biskup Teofil Wilski, wiceprezydent m. Kalisza Jacek Konopka, prezes WIL dr n. med. Krzysztof Kordel, przewodniczący Komisji ds. emerytów i rencistów dr n. med. Stanisław Dzieciuchowicz, b. prezes WIL Stefan Sobczyński, skarbnik WIL Jerzy Skrobisz i redaktor naczelny „Biuletynu Informacyjnego WIL” lek. dent Andrzej Baszkowski. Obecnych 80 osób. Z okazji wkroczenia w 90. rok życia dr n. med. Józef Tylus otrzymał od WIL list gratulacyjny z gratyfikacją pieniężną. Aktor kaliski Maciej Grzybowski czytał utwory poetyckie dra Edwarda Horoszkiewicza z Pleszewa. Wieczerza wigilijna bogata. Spotkanie ze wszech miar udane.

Napisał dr med. Zbigniew Kledecki