KRONIKA
KALISKIEGO TOWARZYSTWA LEKARSKIEGO
ROK 2010

THE CHRONICLE OF KALISZ PHYSICIANS' SOCIETY
THE YEAR 2010

13.01.

Zebranie zarządu KTL, omawiano sprawy bieżące, analizowano stan finansów Towarzystwa (jest kiepski), przyznany medal 700-lecia szpitalnictwa kaliskiego p. mgr Marzenie Ścisłej będzie wręczony na najbliższym posiedzeniu naukowym KTL.

13.02.

Uroczyste zebranie naukowe z okazji 60-lecia pracy zawodowej dra med. Zbigniewa Kledeckiego, honorowego prezesa KTL. Zebraniu przewodniczył prezes KTL dr n. med. Piotr Suda, który przedstawił sylwetkę Jubilata. Gratulacje od prezydenta m. Kalisza dra inż. Janusza Pęcherza wraz z 40 srebrnymi denarami kaliskimi, od prezesa Oddziału Kaliskiego Polskiego Towarzystwa Historycznego Tadeusza Krokosa, od Izby Lekarskiej reprezentowanej przez lek. dent. Krystynę Horoszkiewicz, Koleżanek i Kolegów. Pani Naczelnik Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego mgr Marzena Ścisła otrzymała medal 700-lecia szpitalnictwa kaliskiego w uznaniu Jej przychylnego stosunku do naszego Towarzystwa. W części naukowej dr med. Zbigniew Kledecki przypomniał 225 lat leczenia naparstnicą, lek. Jan Peruga (z Oddz. Kardiologicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu) omówił stosowanie rehabilitacji kardiologicznej po ostrym zespole wieńcowym, a dr n. med. Joanna Michałowska (z Zakładu Diagnostyki Obrazowej szpitala jw.) przedstawiła streszczenie swej pracy doktorskiej: Miażdżyca tętnic szyjnych, wieńcowych i udowych – współzależność występowania.

10.04.

Kaliska Delegatura Wielkopolskiej Izby Lekarskiej wraz z Kaliskim Towarzystwem Lekarskim zorganizowali spotkanie lekarzy emerytów i rencistów w restauracji „Aljo” w Kaliszu. W spotkaniu uczestniczył prezes WIL dr n. med. Krzysztof Kordel, który przedstawił zebranym założenia WIL w najbliższych latach, przemawiali też prezydent m. Kalisza dr inż. Janusz Pęcherz, w imieniu KTL honorowy prezes dr med. Zbigniew Kledecki. Gospodarzem zebrania był przewodniczący delegatury kaliskiej WIL lek. dent. Jacek Zabielski. W czasie obiadu żywa dyskusja.

15.04. W auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, w ramach „Uniwersytetu Trzeciego  Wieku” dr med. Zbigniew Kledecki wygłosił referat pt. „225 lat leczenia naparstnicą”. Po referacie szereg pytań.
18.04.

Msza św. polowa w lesie winiarskim, gdzie spoczywają Polacy pomordowani przez Niemców w czasie II wojny światowej. Pod pomnikiem pomordowanych kwiaty złożyła delegacja KTL w osobach: prezes dr n. med. Piotr Suda, honorowy prezes dr med. Zbigniew Kledecki i członek lek. Józef Suda.

23.04.

Ukazał się nr 15. „Zeszytów Naukowych Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego”. W nim 15 artykułów członków KTL i 3 autorów spoza KTL. Ponadto 2 recenzje książek i 6 wspomnień o zmarłych lekarzach.

03.05. 219. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja. W uroczystości przy ratuszu kaliskim wzięła udział delegacja KTL: prezes dr n. med. Piotr Suda, dr med. Zbigniew Kledecki i lek. Józef Suda.
07.05.

Prezes KTL dr n. med. Piotr Suda i honorowy prezes KTL dr med. Zbigniew Kledecki złożyli kurtuazyjną wizytę Naczelnik Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Kaliszu p. mgr Marzenie Ścisłej.

15.05. Obiad „autorski” w restauracji NOT w Kaliszu. Autorom prac wydrukowanych w nrze 15. „Zeszytów Naukowych Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego” wręczono egzemplarze autorskie. Obecni byli: mgr Bogumiła Celer, ks. Jerzy Jeżowski, lek. Mariusz Kurpik, dr n. hum. Halina Molenda, dr n. med. Andrzej Nowicki, dr n. med. Piotr Suda i lek. Mirosław Zaleski. Gospodarzem był redaktor „Zeszytów” dr med. Zbigniew Kledecki.
05.06.

Zebranie zarządu KTL. Zdecydowano o przeniesieniu sekretariatu Towarzystwa ze szpitala do budynku Izby Lekarskiej w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 64. Postanowiono uczcić pomordowanych przez NKWD lekarzy kaliskich posadzeniem „dębów katyńskich” w Kaliszu i w Liskowie. Za rok wybory władz Towarzystwa.

13.06. Uroczyste otwarcie Kaliskiej Delegatury Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w Kaliszu, w nowej siedzibie przy ul. Poznańskiej 64. Poświęcenia Delegatury dokonał  JE Ksiądz Biskup Stanisław Napierała. Przemawiali prezydent m. Kalisza dr inż. Janusz Pęcherz, prezes Wielkopolskiej Izby Lekarskiej dr n. med. Krzysztof Kordel oraz przewodniczący Delegatury Kaliskiej lek. dent. Jacek Zabielski. Były gratulacje i kwiaty od przedstawicieli delegatur WIL. W części artystycznej oklaskiwano aktorów Teatru Kaliskiego im. Wojciecha Bogusławskiego: Bożenę Remelską, Agnieszkę Dulebę-Kaszę, Lecha Wierzbowskiego i Fryderyka Stankiewicza za ich piosenki z dawnych lat. Był obiad.
01.08. W ogrójcu oo. Jezuitów w 66. rocznicę powstania warszawskiego wiązankę kwiatów z szarfami biało-czerwonymi z napisem „Warszawie – Kaliskie Towarzystwo Lekarskie” złożyli: prezes KTL dr n. med. Piotr Suda, dr med. Zbigniew Kledecki i lek. Józef Suda. Po tej uroczystości msza św.
15.08. Święto Żołnierza Polskiego oraz 90. rocznica „Cudu nad Wisłą”. W kościele garnizonowym uroczysta msza św.,  po niej złożenie kwiatów przy kaplicy mjra S. Waltera na cmentarzu wojskowym w Kaliszu. Od KTL kwiaty z szarfami biało-czerwonymi z napisem: „Bohaterom  – Kaliskie Towarzystwo Lekarskie”.
26.08. Zmarł śp. lek. Piotr Rojecki, radiolog. Był członkiem KTL w latach 1997-2006. Miał 38 lat.
01.09. 71. rocznica wybuchu II wojny światowej. Pod tablicą pamiątkową na ścianie kaliskiego ratusza  kwiaty od KTL złożyli: dr med. Zbigniew Kledecki i lek. Józef Suda. Na szarfach napis: „Obrońcom Ojczyzny – Kaliskie Towarzystwo Lekarskie”.
06.09. Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu. Uroczystość otwarcia zmodernizowanych Oddziałów – Urazowo-Ortopedycznego i Chirurgii Ogólnej i Przewodu Pokarmowego. KTL reprezentowali: prezes dr n. med. Piotr Suda i dr med. Zbigniew Kledecki.
20.09. Początek przeprowadzki sekretariatu KTL ze szpitala do nowej siedziby Izby Lekarskiej w Kaliszu.
27.09. Przy obelisku w lesie skarszewskim upamiętniającym 56 działaczy Polskiego Podziemia rozstrzelanych przez Niemców 19 I 1945 r. prezes KTL dr n. med. Piotr Suda zapalił znicz. Godzinę później, w deszczu, na cmentarzu tynieckim, gdzie leżą ekshumowani z lasu skarszewskiego, prezes KTL dr n. med. Piotr Suda i honorowy prezes KTL dr med. Zbigniew Kledecki złożyli wiązankę kwiatów, a na biało-czerwonych szarfach widniał napis: „Patriotom – Kaliskie Towarzystwo Lekarskie”.
09.10. Zebranie naukowe KTL w nowej siedzibie Izby Lekarskiej w Kaliszu. Przewodniczyła wiceprezes KTL lek. Anna Świąder-Nogalowa. Dr n. med. Piotr Suda przypomniał dra wszech nauk lekarskich Juliana Grunera, pierwszego ordynatora oddziału dziecięcego w kaliskim szpitalu im. Przemysława II, a zamordowanego przez NKWD w Charkowie wiosną 1940 roku. Lek. Alina Jarmuszczak-Walczyńska (z Kaliskiego Centrum Alergologii i Pulmonologii) omówiła metody diagnostyczne stosowane w pulmonologii dziecięcej. Dr n. med. Piotr Suda, lek.lek. Irena Grzeluszka i Aleksander Wojtczak (z Oddziału Chorób Dziecięcych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu) zaprezentowali rzadką chorobę wysypkową u dzieci – zespół Gianotti - Crostiego. Poczęstunek z NOT-u.
27.10. Zebranie zarządu KTL. Ustalono termin spotkania opłatkowego, członkom zalegającym ze składkami wysłane będą monity, przyszłe wybory władz Towarzystwa odbędą się drogą korespondencyjną.
08.11. Zmarł śp. Lech Gadzinowski, lekarz ogólny i radiolog. Miał 73 lata.
11.11. W 92. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, przy tablicy pamiątkowej na ratuszu kaliskim delegacja KTL (prezes dr n. med. Piotr Suda, dr med. Z. Kledecki i lek. J. Suda) złożyli wiązankę kwiatów, a na biało-czerwonych szarfach napisano „Patriotom – Kaliskie Towarzystwo Lekarskie”
13.11. Msza św. żałobna w Opatówku w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusa w intencji śp. lek. Lecha Gadzinowskiego. Po mszy św. w imieniu KTL żegnał Zmarłego honorowy prezes KTL dr med. Zbigniew Kledecki. Pogrzeb na miejscowym cmentarzu.
13.11. Uroczyste zebranie lekarzy w Ostrowie Wlkp. w przypadającą 20. rocznicę śmierci lek. Tadeusza Jankowskiego, zasłużonego dla społeczności ostrowskiej. Były wypowiedzi wspominające tego wspaniałego lekarza. Koncert: duet fortepianowy. Prezes Rady Okręgowej Izby Lekarskiej dr n. med. Krzysztof Kordel i przewodniczący Komisji ds. Emerytów ORL WIL dr n. med. Stanisław Dzieciuchowicz złożyli życzenia wraz z gratyfikacją pieniężną z okazji rozpoczęcia 90. roku życia drowi med. Zbigniewowi Kledeckiemu z Kalisza.
03.12. Zmarła Mirosława Nadybska, neurolog dziecięcy, pediatra. Miała 59 lat.
10.12. Msza św. żałobna w intencji zmarłej lek. Mirosławy Nadybskiej. Po mszy św. żegnał Zmarłą prezes KTL dr n. med. Piotr Suda. Pochowana na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Poznańskiej w Kaliszu.
19.12.

Opłatek Kaliskiej Delegatury Wielkopolskiej Izby Lekarskiej i Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego w siedzibie Delegatury w Kaliszu. Obecnych ok. 90 osób. Spotkanie zaszczycił swą obecnością JE Ksiądz Biskup Stanisław Napierała, był wiceprezydent miasta Kalisza Daniel Sztandera, prezes WIL dr n. med. Krzysztof Kordel i b. prezes dr n. med. Stefan Sobczyński. Gospodarzami byli przewodniczący Delegatury lek. dent. Jacek Zabielski i prezes KTL dr n. med. Piotr Suda. Składano sobie życzenia, odśpiewano kolędę, wysłuchano przemówień Gości. O stronę konsumpcyjną zadbała restauracja „Kalmar” w Kaliszu.

20.12. Ratusz kaliski. Promocja książki Krystiana Bedyńskiego Kaliszanie – ofiary zbrodni katyńskiej. KTL reprezentował dr med. Zbigniew Kledecki.

Napisał dr med. Zbigniew Kledecki