KRONIKA
KALISKIEGO TOWARZYSTWA LEKARSKIEGO
ROK 2009

THE CHRONICLE OF KALISZ PHYSICIANS' SOCIETY
THE YEAR 2009

09.01. Spotkanie Noworoczne Kaliszan w ratuszu kaliskim. Z KTL obecni byli: dyrektor Woj. Szpitala Zesp. – lek. Wojciech Grzelak, przewodniczący Zarządu kaliskiej Delegatury Wielkopolskiej Izby Lekarskiej – lek. Krzysztof Hajdo i honorowy prezes KTL – dr med. Zbigniew Kledecki.
23.01. 64. rocznica wyzwolenia Kalisza spod okupacji hitlerowskiej. Kwiaty pod pamiątkową tablicą na ścianie ratusza kaliskiego złożyła wspólna delegacja KTL i Światowego Związku Żołnierzy AK: prezes KTL dr n. med. Piotr Suda, honorowy prezes KTL dr med. Zbigniew Kledecki i przedstawiciel AK p. Zentel. Dr n. med. Stanisław Szponder złożył kwiaty w imieniu Związku Sybiraków.
24.01. W kaliskim ratuszu odbyła się promocja XXXIV tomu „Rocznika Kaliskiego”. Uczestniczył honorowy prezes KTL dr med. Zbigniew Kledecki.
16.02. Zebranie naukowe KTL w sali audiowizualnej im. Jana Radlicy w Woj. Szpitalu Zesp. im. Ludwika Perzyny. Mgr Henryka Koralewska (z Książnicy Pedagogicznej im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu) omówiła księgozbiór KTL znajdujący się w tej bibliotece, lek. Paweł Paszkowski (z Oddz. Pediatrycznego Szpitala Miejskiego w Ostrowie Wlkp.) przedstawił bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych u dzieci, a lek. Elżbieta Banaszkiewicz-Cichowicz (z Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu, Ośrodek w Kaliszu) wygłosiła referat pt. Praca a niepełnosprawność. Uczestnikom przyznano 2 punkty edukacyjne. Przewodniczył prezes KTL dr n. med. Piotr Suda.
01.03. W wyniku konkursu lek. Aleksandra Połońska-Kiszewska została ordynatorem Oddziału Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka w Woj. Szpitalu Zesp. im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.
02.03. Zmarła lek. Barbara Ciszewska-Olczakowa, wieloletnia ordynator Oddz. Zakaźnego i Wewnętrznego Miejskiego Szpitala im. Przemysła II w Kaliszu.
06.03. Pogrzeb śp. lek. Barbary Ciszewskiej-Olczakowej. Msza św. żałobna w bazylice św. Józefa, tam żegnał Zmarłą prezes KTL dr n. med. Piotr Suda. Dalsze uroczystości pogrzebowe na cmentarzu tynieckim w Kaliszu.
21.03. Zebranie naukowe KTL „Dzień Chirurgiczny” w Woj. Szpitalu Zesp. im. L. Perzyny w Kaliszu. Dr med. Zbigniew Kledecki żegnał zmarłą śp. lek. Ewę Błaszkiewicz-Staszek, b. jego asystentkę. Lek. Dariusz Mrowiński (z Oddz. Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Szpitala jw.) wygłosił referat pt. Dostępy naczyniowe w przewlekłej niewydolności nerek, lek. Jarosław Kasperczak (Oddział jw.) – Tętniaki aorty, a lek. Mirosław Piekarski (Oddział jw.) – Krytyczne niedokrwienie kończyn dolnych. Przewodniczył prezes KTL dr n. med. Piotr Suda. Uczestnictwo w zebraniu premiowano 3 punktami edukacyjnymi.
11.04. Ukazał się nr 14. naszego rocznika „Zeszyty Naukowe Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego”. W „Zeszycie” zamieszczono 13 prac członków KTL, nadto 1 tekst polskiej stażystki z Anglii, 4 wspomnienia pośmiertne, kronikę KTL za rok 2008, wykaz władz KTL i spis członków KTL.
25.04. Konferencja Okrągłego Stołu „Kaliska Wiosna Chirurgiczna 2009”. Miejsce: Woj. Szpital Zesp. im. Ludwika Perzyny w Kaliszu. Referenci z Oddziału Chirurgii Ogólnej i Przewodu Pokarmowego Szpitala jw. Wygłoszono 6 referatów: lek. Sławomir Kaczmarek – DGHAL (Doppler Guided Haemorrhoidal Artery Ligation) Metoda Morinagi – nowoczesny sposób zaopatrzenia guzków krwawniczych odbytu, lek. Paweł Derbich – Wybrane zagadnienia z żywienia dojelitowego i pozajelitowego – jak żywić w nowoczesnym oddziale szpitalnym, lek. Piotr Zaremba – PEG (Przezskórna Endoskopowa Gastrostomia), lek. Sławomir Kaczmarek – Sympatektomia i splanchnicektomia piersiowa wideotorakoskopowa, lek. Jacek Biernacki – Ciekawe przypadki chirurgiczne, lek. Sławomir Kaczmarek – Zakrzepica żył głębokich w praktyce (wybrane zagadnienia) „Konsensus Polski – aktualizacja styczeń 2009”. Ponadto lek. Piotr Zaremba przedstawił sylwetki 2 nowych członkiń KTL. Za udział w konferencji przyznano 6 punktów edukacyjnych. Konferencję prowadził prezes KTL dr n. med. Piotr Suda.
26.04. Msza św. polowa w intencji mieszkańców Ziemi Kaliskiej i Ostrowskiej, pomordowanych w lesie winiarskim w czasie II wojny światowej. Mszę św. celebrował JE ks. Biskup Teofil Wilski w asyście ks. infułata Tadeusza Sznyta i ks. prałata Alfreda Mąki. Delegacja KTL: prezes KTL dr n. med. Piotr Suda, honorowy prezes KTL dr med. Zbigniew Kledecki i członek lek. Józef Suda – złożyła biało-czerwone kwiaty pod pomnikiem pomordowanych.
03.05. Narodowe Święto 3 Maja. W uroczystościach przy ratuszu kaliskim i mszy św. celebrowanej przez JE Biskupa Stanisława Napierałę uczestniczyli: prezes KTL dr n. med. Piotr Suda, honorowy prezes dr med. Zbigniew Kledecki i członek lek. Piotr Suda.
06.05. Zmarł lek. Andrzej Bernacki, chirurg, b. członek KTL.
08.05. W 64. rocznicę zakończenia II wojny światowej pod tablicą pamiątkową na ścianie kaliskiego ratusza kwiaty złożyli prezes KTL dr n. med. Piotr Suda i członek lek. Józef Suda.
09.05. Obiad autorski w restauracji NOT w Kaliszu. Podejmowano autorów prac zamieszczonych w nrze 14. „Zeszytów Naukowych KTL”. Obecni byli: lek. Elżbieta Cichowicz, lek. Sławomir Kaczmarek, lek. Zygmunt Kubisiak, dr n. med. Jerzy Manasterski, lek. Mariusz Mieszczański z żoną lek. Martą, dr n. hum. Halina Molenda, lek. Jerzy Nowicki, dr n. med. Piotr Suda oraz staż. Justyna Witczak. Autorom dr med. Zbigniew Kledecki, redaktor „Zeszytów”, wręczył egzemplarze autorskie.
15.05. Sala recepcyjna kaliskiego ratusza. Ppłk rez. dr med. Zbigniew Kledecki uczestniczył w seminarium z okazji święta 29. Pułku Strzelców Kaniowskich. W imieniu KTL złożył kwiaty na cmentarzu wojskowym w Kaliszu. Na szarfach widniał napis: „Strzelcom Kaniowskim – Kaliskie Towarzystwo Lekarskie”.
30.05. Lek. Jacek Głażewski był referentem na seminarium historycznym zorganizowanym w kaliskim ratuszu przez Polskie Towarzystwo Historyczne w Kaliszu. Tematem seminarium była II wojna światowa, zapomniane fakty, zatajone dokumenty.
06.06. Konferencja naukowa, organizatorzy: Kaliskie Towarzystwo Lekarskie i Stowarzyszenie na Rzecz Leczenia Ciężkich Krwotoków. Konferencji przewodniczył prezes KTL dr n. med. Piotr Suda. Wygłoszono 4 referaty. Lek. Mariusz Kurpik (z-ca ordynatora Oddz. Urazowo-Ortopedycznego Woj. Szpitala Zesp. im. L. Perzyny w Kaliszu) – otwarcie Konferencji, tematyka; prof. dr n. med. Piotr Paluszkiewicz (Stowarzyszenie na Rzecz Leczenia Ciężkich Krwotoków): Koagulopatie okołooperacyjne, dr n. med. Andrzej Mital (Katedra i Klinika Hematologii i Transplantologii UM w Gdańsku): Diagnostyka i leczenie skaz krwotocznych, w tym hemofilii nabytej, dr n. med. Sławomir Sobieszczyk (Pracownia Chorób Układu Krążenia i Zaburzeń Hemostazy Katedry Perinatologii i Ginekologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu): Nowy model hemostazy, przypadki zastosowania NovoSeven w położnictwie i ginekologii. Konferencję zakończył quiz z nagrodami i lunch. Udział w Konferencji premiowany był 3 punktami edukacyjnymi.
10.06. Archiwum Państwowe w Kaliszu zorganizowało w ratuszu kaliskim XV-lecie konkursu wiedzy o Kaliszu i regionie kaliskim. Dr n. med. Stanisław Szponder, prezes Związku Sybiraków w Kaliszu, przedstawił swoje wojenne wspomnienia na tułaczce w ZSRR.
26.07. Zmarł lek. Grzegorz Saładajczyk, długoletni ordynator Oddz. Anestezjologii i Intensywnej Terapii Woj. Szpitala Zesp. im. L. Perzyny w Kaliszu.
01.08. 65. rocznica wybuchu powstania warszawskiego. Ogrójec oo. jezuitów w Kaliszu. Delegacja KTL w składzie: członek lek. Sławomir Junosza Gzowski, honorowy prezes dr med. Zbigniew Kledecki i prezes dr n. med. Piotr Suda – złożyła kwiaty pod pomnikiem Armii Krajowej. Na biało-czerwonych szarfach napisy: „Bohaterom – Kaliskie Towarzystwo Lekarskie”.
15.08. Święto Wojska Polskiego. Uroczysta msza św. w kościele garnizonowym w Kaliszu, a następnie wojskowa uroczystość przy kaplicy mjr. Stefana Waltera na cmentarzu wojskowym w Kaliszu. W delegacji KTL byli: lek. Marta Mieszczańska, ppłk rez. dr med. Zbigniew Kledecki i kpt. rez. lek. Józef Suda. Lek. Marta Mieszczańska złożyła wiązankę kwiatów z biało-czerwonymi szarfami i napisem: „Żołnierzom – Kaliskie Towarzystwo Lekarskie”.
24.08. Zmarł lek. Ziemowit Dahlke, asystent Oddz. Nefrologicznego Woj. Szpitala Zesp. im. L. Perzyny w Kaliszu.
01.09. 70. rocznica wybuchu II wojny światowej. Kaliskie Towarzystwo Lekarskie w osobach: honorowy prezes dr med. Zbigniew Kledecki, sekretarz Komisji Rewizyjnej lek. Marta Mieszczańska i członek dr n. med. Józef Tylus – uczestniczyło w tych uroczystościach, złożono kwiaty pod tablicą pamiątkową na ścianie ratusza kaliskiego (kwiaty z szarfami „Obrońcom Ojczyzny – Kaliskie Towarzystwo Lekarskie” złożyła lek. Marta Mieszczańska). Po złożeniu kwiatów spotkanie obywatelskie w sali recepcyjnej kaliskiego ratusza.
04.09. Delegacja KTL: ppłk rez. dr med. Zbigniew Kledecki i kpt. rez. lek. Józef Suda złożyła wiązankę kwiatów z okazji odsłonięcia płyty pamiątkowej gen. bryg. Franciszka Ksawerego Altera na cmentarzu miejskim w Kaliszu.
17.09. W ogrójcu oo. jezuitów w Kaliszu uroczystość Sybiraków. KTL reprezentowali i kwiaty złożyli: prezes dr n. med. Piotr Suda i członek lek. Józef Suda.
19.09. Z okazji jubileuszu 50-lecia Ortopedii Kaliskiej bankiet powitalny w restauracji KTL w Szałem. Z KTL uczestniczyło wielu lekarzy.
19.09. Uroczyste zebranie z okazji jubileuszu 50-lecia Ortopedii w Kaliszu. Sala audiowizualna im. Jana Radlicy w Woj. Szpitalu Zesp. im. Ludwika Perzyny. Wygłoszono 5 referatów wspomnieniowych. Koncert kwartetu smyczkowego „Egine”. Imponujące spotkanie!
27.09. Obchody Dnia Polskiego Państwa Podziemnego (czyli tzw. święto AK). Msza św. w kościele garnizonowym w Kaliszu. Złożenie kwiatów na zbiorowej mogile 56 zamordowanych 19 I 1945 r. działaczy Ruchu Oporu. Delegacja KTL: lek. Marta Mieszczańska (sekretarz Komisji Rewizyjnej), ppłk rez. dr med. Zbigniew Kledecki (honorowy prezes KTL) i kpt. rez. Józef Suda (członek). Złożono kwiaty, na biało-czerwonych szarfach widniał napis: „Bohaterom – Kaliskie Towarzystwo Lekarskie”.
16.10. Zmarła lek. Lucyna Brodnicka, była członkinią KTL w latach 1974-1980.
10.10. Zebranie naukowe Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego w sali audiowizualnej im. Jana Radlicy w Woj. Szpitalu Zesp. im. Ludwika Perzyny w Kaliszu. Przewodniczyli na zmianę prezes dr n. med. Piotr Suda i honorowy prezes dr med. Zbigniew Kledecki. Prezes KTL Piotr Suda wspominał zmarłego śp. lek. Andrzeja Bernackiego, a przewodnicząca Komisji Rewizyjnej lek. Elżbieta Banaszkiewicz-Cichowicz – zmarłą śp. lek. Barbarę Ciszewską-Olczakową. Dr med. Zbigniew Kledecki zaprezentował medal lekarski sprzed 125 lat, wybity w Poznaniu z okazji IV Zjazdu Lekarzy i Przyrodników Polskich w 1884 roku. Dr n. med. Piotr Suda (z Oddz. Chorób Dziecięcych Woj. Szpitala Zesp. im. L. Perzyny w Kaliszu) wygłosił referat pt. Postać gronkowcowego zapalenia skóry u dzieci (SSSS) – etiopatogeneza, obraz kliniczny, leczenie, demonstracja przypadku, a lek.lek. Bożena Kazimierczak (sekretarz KTL) i Piotr Podgórny (z Oddz. Gastroenterologii Dziecięcej Szpitala jw.) – Problemy diagnostyczne w chorobach przewodu pokarmowego u dzieci – przedstawienie i omówienie trzech przypadków: achalazja, choroba Hirschsprunga, celiakia. Uczestnicy otrzymali certyfikaty z 2 punktami edukacyjnymi.
10.10 Zebranie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego. Obecni byli: Elżbieta Banaszkiewicz-Cichowicz, Andrzej Greberski, Bożena Kazimierczak, Zbigniew Kledecki, Marta Mieszczańska, Stanisław Olczak, Piotr Suda, Irena Świerk. Omówiono aktualne sprawy, uzgodniono termin spotkania opłatkowego z zaproszeniem JE Biskupa Stanisława Napierały.
23.10. Uroczyste zebranie z okazji 60-lecia istnienia i działalności Książnicy Pedagogicznej im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu i 160. rocznicy urodzin patrona. Honorowy prezes dr med. Zbigniew Kledecki wręczył medal 700-lecia szpitalnictwa kaliskiego przyznany Książnicy. W siedzibie Książnicy na wystawie wśród darczyńców portrety lek. stom. Janiny Junoszy Gzowskiej i dra med. Zbigniewa Kledeckiego. Uroczystości zakończono lunchem.
30.10. Lek. stom. Janina Junosza Gzowska została odznaczona medalem „Zasłużony dla Wielkopolskiej Izby Lekarskiej”. Uroczystość wręczania medali odbyła się w Poznaniu 3.10.2009 r., o czym odznaczona nie wiedziała. Medal otrzymała pocztą (sic!) po upływie 3 tygodni.
11.11. Święto Niepodległości. Uroczystość przy ratuszu kaliskim. Fatalna pogoda, bez przerwy padał deszcz. Delegacja KTL: prezes dr n. med. Piotr Suda, honorowy prezes dr med. Zbigniew Kledecki i członek lek. Józef Suda – złożyła wiązankę kwiatów biało-czerwonych pod tablicą pamiątkową na ścianie ratusza kaliskiego. Na szarfach napisano: „Bohaterom – Kaliskie Towarzystwo Lekarskie”.
18.11. Zmarł lek. Tadeusz Wichliński, ftyzjatra.
21.11. Msza św. pogrzebowa w sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, celebrowana przez ks. prałata dra Jacka Plotę w asyście 5 księży w intencji śp. lek. Tadeusza Wichlińskiego. Po mszy św. żegnał Go w imieniu KTL honorowy prezes  dr med. Zbigniew Kledecki. Dalsze uroczystości pogrzebowe na cmentarzu tynieckim w Kaliszu. Tam delegacja KTL w osobach lek.lek. Irena Świerk (członek Zarządu) i Lech Wojciechowski złożyła wiązankę kwiatów.
21.11. Zebranie naukowe KTL w szpitalu w Kaliszu. Przewodniczyła wiceprezes lek. Anna Świąder-Nogalowa. Dr n. med. Piotr Suda wygłosił dwa wspomnienia pośmiertne o śp.  lek.lek. Ziemowicie Dahlke i Grzegorzu Saładajczyku. Wręczono medal 700-lecia szpitalnictwa kaliskiego p. redaktor Bożenie Szal-Truszkowskiej, w ten sposób wyrażono wdzięczność za przedstawianie na łamach tygodnika „Ziemia Kaliska” działalności naszego Towarzystwa. O fałszywej lekarce w Kaliszu z lat 1948-1954, która pracowała jako ceniony pediatra, a po wykryciu oszustwa popełniła samobójstwo – mówił dr med. Zbigniew Kledecki. Lek. Włodzimierz Ratajewski (z Oddz. Nefrologicznego ze Stacją Dializ Woj. Szpitala Zesp. im. L. Perzyny w Kaliszu) omówił ostrą niewydolność nerek u hospitalizowanych pacjentów, a dr n. med. Andrzej Nowicki (z Oddz. Urologicznego Szpitala jw.) przedstawił streszczenie swej pracy na stopień dr n. med. pt. Beta-katenina jako czynnik prognostyczny w raku gruczołu krokowego. Zebranych premiowanych 2 punktami edukacyjnymi.
28.11. W wyniku wyborów w Wielkopolskiej Izbie Lekarskiej członkami Rady Okręgowej zostali lek. Joanna Mancewicz-Jerczak, lek. Mariusz Pluciński i lek. dent. Jacek Zabielski, z-cą Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej – dr n. med. Artur Tarasiewicz, a delegatem na Krajowy Zjazd Lekarski – lek. Krzysztof Hajdo.
01.12. Dalsze 6 lat ordynatorem Oddz. Chorób Wewnętrznych w kaliskim szpitalu będzie lek. Sławomir Waszczyński w wyniku postępowania konkursowego.
05.12. Konferencja naukowa „V Dzień Ortopedyczny” Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego zorganizowana wraz z firmami farmaceutycznymi Boehringer Ingelheim, Glaxosmithkline i Pfizer Polska. Konferencję prowadził prezes KTL dr n. med. Piotr Suda. Lek. Mariusz Kurpik (z-ca ordynatora Oddz. Urazowo-Ortopedycznego Woj. Szpitala Zesp. im. L. Perzyny w Kaliszu – wszyscy referenci z tego Oddziału) w zastępstwie nieobecnego ordynatora wygłosił słowo wstępne. Lek. Artur Zagwojski przedstawił referat ordynatora pt. Złamania ortopedyczne. Lek. Mariusz Kurpik omówił dysplazję rozwojową stawów biodrowych u małych dzieci, lek. Jakub Madejczyk – urazy stawu kolanowego, lek. Artur Zagwojski – urazy stawu skokowego i lek. Mariusz Kurpik – profilaktykę zatorowo-zakrzepową w urazach narządu ruchu. Był quiz z nagrodami oraz lunch. Uczestnicy otrzymali 5 punktów edukacyjnych.
07.12. Dr n. med. Marek Sierakowski przez dalsze 6 lat pełnić będzie obowiązki ordynatora  Oddz. Chirurgii Ogólnej i Przewodu Pokarmowego w tut. szpitalu. 
13.12. Nowe władze Kaliskiej Delegatury Wielkopolskiej Izby Lekarskiej: przewodniczący – lek. dent. Jacek Zabielski, wiceprzewodniczący – lek. Mariusz Pluciński, sekretarz – lek. Joanna Mancewicz-Jerczak i członek – lek. Jerzy Madejczyk.
19.12. Spotkanie opłatkowe członków Kaliskiego Tow. Lekarskiego w restauracji NOT w Kaliszu, zaszczycone obecnością J.E. księdza Biskupa Stanisława Napierały, który w przemówieniu podkreślił znaczenie zawierzenia, którym chorzy obdarzają lekarzy. Spotkanie prowadził prezes KTL dr n. med. Piotr Suda. Dzielono się opłatkiem, składano życzenia świąteczne. Był krem z borowików, karp smażony, kapusta z fasolą, kawa, słodycze i... szampan. Obecnych było 55 członków.
28.12. Promocja XXXV tomu „Rocznika Kaliskiego” w kaliskim ratuszu. Redaktor naczelny „Rocznika” dr Andrzej Nowak omówił poszczególne artykuły zawarte w tym tomie, w tym recenzję 14 numerów naszego rocznika „Zeszyty Naukowe Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego”. Obecny był redaktor „Zeszytów” dr med. Zbigniew Kledecki.

Napisał dr med. Zbigniew Kledecki