KRONIKA
KALISKIEGO TOWARZYSTWA LEKARSKIEGO
ROK 2008

THE CHRONICLE OF KALISZ PHYSICIANS' SOCIETY
THE YEAR 2008

01.01. Lek. Piotr Suda - po rozstrzygnięciu konkursu - pozostaje ordynatorem Oddz. Dziecięcego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.
04.01. Spotkanie noworoczne kaliszan w kaliskim ratuszu. Z KTL obecni byli: dyrektor Wojew. Szpitala Zesp. lek. Wojciech Grzelak, honorowy prezes dr med. Zbigniew Kledecki, prezes Zw. Sybiraków dr n. med. Stanisław Szponder i radny miejski lek. Jerzy Madejczyk.
19.01. Na mszy św. żałobnej w kościele garnizonowym w Kaliszu w intencji 56 zamordowanych członków AK obecni byli członkowie KTL dr med. Z. Kledecki i lek. J. Suda.
16.02. Zebranie naukowe Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego: mgr Henryka Karolewska z Książnicy Pedagogicznej im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu przedstawiła "Księgozbiór KTL w zbiorach Książnicy", lek. Paweł Paszkowski z Oddz. Pediatrycznego Szpitala Miejskiego im. T. Chałubińskiego w Ostrowie Wlkp. mówił o bakteryjnym zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych u dzieci, a lek. Elżbieta Cichowicz z Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu, Ośrodek w Kaliszu wygłosiła referat pt. "Praca a niepełnosprawność". Zebranie prowadził prezes lek. Piotr Suda. Uczestnictwo w zebraniu premiowane było 2 punktami edukacyjnymi.
15.03. Zebranie naukowe KTL. Mgr Anna Jabłońska-Ważny z Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu mówiła o zwyczajach wielkopostnych i wielkanocnych na Ziemi Kaliskiej, a dr med. Zbigniew Kledecki miał referat pt. "Śmierć Jezusa na krzyżu - aspekty medyczne". Przewodniczył prezes lek. Piotr Suda.
11.04. Ukazał się nr 13. "Zeszytów Naukowych Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego". Zawiera 5 prac klinicznych, 4 prace o tematyce historycznej, 4 wspomnienia lekarskie, 2 recenzje książek, 5 wspomnień pośmiertnych oraz informacje o Towarzystwie (kronika za rok 2007, skład władz, imienny wykaz członków, wykaz pozycji wydawniczych KTL, regulamin zgłaszania prac oraz noty o autorach). Redaktor: dr med. Zbigniew Kledecki. "Zeszyt" sponsorowali: Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki m. Kalisza, firma Sanofi Aventis, dr n. med. Jerzy Manasterski z Kalisza.
13.04. Msza św. polowa przy pomniku rozstrzelanych w lesie winiarskim przez Niemców w ich intencji oraz ofiar - jeńców zamordowanych przez NKWD. Celebrował JE Ksiądz Biskup Teofil Wilski. Delegacja KTL: prezes lek. Piotr Suda, honorowy prezes dr med. Zbigniew Kledecki i członek lek. Józef Suda złożyła pod pomnikiem kwiaty. Na szarfach napisano: Requiescant in pace, Kaliskie Towarzystwo Lekarskie.
23.04. Rozstrzygnięto konkurs na stanowisko ordynatora Oddz. Kardiologicznego Wojew. Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu. Został nim dotychczasowy ordynator dr n. med. Janusz Tarchalski na okres dalszych 6 lat.
25.04. Kaliska delegatura Wielkopolskiej Izby Lekarskiej zorganizowała z okazji światowego Dnia Służby Zdrowia "spotkanie przy kawie" w restauracji NOT w Kaliszu. Spotkali się kaliscy emeryci i renciści lekarze. "Kawa" przekształciła się w obiad. W miłej atmosferze wspominali stare dzieje, a lekarze-twórcy (lek. dent. Janina Junosza Gzowska, lek. dent. Danuta Bury, dr n. med. Stanisław Szponder i dr n. med. Józef Tylus) przedstawili swoje pasje artystyczne.
27.04. Msza św. w intencji ofiar Katynia. W ogrójcu oo. jezuitów w Kaliszu delegacja KTL w osobach: prezes lek. Piotr Suda i członek lek. Józef Suda złożyła kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym ofiary NKWD.
03.05. Delegacja KTL w osobach prezesa lek. Piotra Sudy, honorowego prezesa dr med. Zbigniewa Kledeckiego i członka lek. Józefa Sudy wzięła udział w uroczystościach państwowych przed kaliskim ratuszem z okazji 217. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Uroczystość zakończyła msza św. w katedrze kaliskiej celebrowana przez JE Księdza Biskupa Stanisława Napierałę.
05.05. W wyniku konkursu Oddziałem Kardiologicznym Wojew. Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu nadal kierować będzie dr n. med. Janusz Tarchalski.
10.05. Zebranie naukowe zorganizowane przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu, firmę Becton-Dickinson oraz KTL. Przedstawiciel ww. firmy Jerzy Kantorski mówił o technice badań metodą cytometrii przepływowej, prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zeman (prorektor UM w Łodzi) wygłosił referat pt. "Zastosowanie kliniczne cytometrii przepływowej", a lek. Krzysztof Korzeniowski (dyrektor RCKiK w Kaliszu) przedstawił perspektywy wdrożenia diagnostyki z wykorzystaniem cytometrii przepływowej w rejonie działania RCKiK w Kaliszu. Przewodniczył prezes lek. Piotr Suda. 3 punkty edukacyjne.
14.05. W II Dniach Kultury Żydowskiej w Kaliszu honorowy prezes KTL dr med. Zbigniew Kledecki wygłosił referat o historii Szpitala Starozakonnych w Kaliszu. Zebranie miało miejsce w Domu Pamięci i Wspomnień na cmentarzu żydowskim w Kaliszu.
24.05. W restauracji NOT w Kaliszu obiad autorski, w którym wzięli udział kaliscy autorzy prac wydrukowanych w nrze 13. "Zeszytów Naukowych KTL". Obecni byli dr n. med. Małgorzata Sporna (z córką, też lekarzem), prof. dr hab. n. hum. Ewa Andrysiak, prezes lek. Piotr Suda, lek. Zygmunt Kubisiak, lek. Włodzimierz Kordylewski, dr n. med. Jerzy Manasterski, dr n. med. Józef Tylus i dr med. Zbigniew Kledecki.
21.05. Zmarł lek. Romuald Aksentowicz, specjalista medycyny pracy.
26.05. W kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Kaliszu msza św. żałobna w intencji śp. lek. Romualda Aksentowicza. Pogrzeb na Cmentarzu Komunalnym w Kaliszu, tam w imieniu KTL żegnał Zmarłego Kolegę prezes lek. Piotr Suda.
08.06. Duszpasterstwo Służby Zdrowia Diecezji Kaliskiej, Kaliskie Towarzystwo Lekarskie i Wyższe Seminarium Duchowne w Kaliszu było gospodarzami panelu dyskusyjnego. Referenci: dr Szczepan Cofta i o. dr Artur Filipowicz SJ. Tematy: pytanie o chrześcijański kodeks etyki medycznej i eutanazja a zaprzestanie uporczywej terapii. Przewodniczył prezes KTL lek. Piotr Suda.
14.06. Zebranie naukowe KTL w Wojew. Szpitalu Zespolonym im. L. Perzyny w Kaliszu. Lek. Zygmunt Kubisiak przypomniał, kto przed 50. laty otrzymał dyplom lekarski, a dr med. Zbigniew Kledecki przedstawił dzieje Szpitala Starozakonnych w Kaliszu. Zebranie prowadził prezes KTL lek. Piotr Suda.
14.06. Zebranie Zarządu KTL. Omówiono bieżące sprawy. Przyznano medal 100-lecia KTL drowi med. Zbigniewowi Bartkowiakowi, pediatrze z Poznania, w uznaniu jego powiązań z naszym Towarzystwem.
15.07. Dr n. med. Jerzy Manasterski decyzją Komisji Konkursowej nadal pełnić będzie obowiązki ordynatora Oddz. Otolaryngologicznego Wojew. Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu.
01.08. 64. rocznica wybuchu powstania warszawskiego. Delegacja KTL: prezes lek. Piotr Suda, honorowy prezes dr med. Zbigniew Kledecki i członek lek. Józef Suda - złożyła kwiaty pod pomnikiem AK w ogrójcu oo. jezuitów w Kaliszu. Na szarfach napisy: Bohaterom Powstania - Kaliskie Towarzystwo Lekarskie.
01.09. Rocznica wybuchu II wojny światowej. Pod tablicą na kaliskim ratuszu przedstawiciele KTL (prezes KTL Piotr Suda, ppłk. Zbigniew Kledecki i kpt. Józef Suda) i Światowego Związku Żołnierzy AK (mjr Kazimierz Wiktorowicz) złożyli biało-czerwone kwiaty. Na szarfach napis: Obrońcom Ojczyzny - Kaliskie Towarzystwo Lekarskie.
09.09. Ukazała się książka Dokonania regionalnego ruchu naukowego w Polsce, stanowiąca pokłosie Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej (Kalisz, 16-17 XI 2007) wydana przez Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. W książce tej zamieszczono referat honorowego prezesa KTL dra med. Zbigniewa Kledeckiego; "Sto trzydziestoletnie dzieje Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego".
17.09. W rocznicę napaści Sowietów na Polskę obchodzono w Kaliszu Dzień Sybiraka. Ogrójec oo. jezuitów. Przemawiał prezes Sybiraków dr n. med. Stanisław Szponder. Kwiaty od KTL złożyli prezes lek. Piotr Suda, dr med. Zbigniew Kledecki i lek. Józef Suda. Pośmiertnie odznaczono lek. Izabelę Kujawińską-Szychowską Krzyżem Sybiraka.
27.09. Obchody powstania Polskiego Państwa Podziemnego. W lesie skarszewskim pod Kaliszem, gdzie 19 I 1945 r. rozstrzelano 56 żołnierzy AK złożono kwiaty i zapalono znicze. Następnie przy grobie rozstrzelanych na cmentarzu tynieckim odmówiono modlitwy i złożono kwiaty. W uroczystości wzięli udział prezes KTL lek. Piotr Suda oraz dr med. Zbigniew Kledecki.
04.10. Zebranie naukowe KTL w sali audiowizualnej im. Jana Radlicy w Wojew. Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Perzyny w Kaliszu. Lek. Piotr Suda wspomniał zmarłego lek. Hieronima Dziedzica, a lek. Elżbieta Cichowicz - lek. Romualda Aksentowicza. Dr n. med. Artur Tarasiewicz i lek Krystian Humieja (z Oddz. Ratunkowego i I Oddz. Wewnętrznego Szpitala jw.) omówili "Zawał mięśnia sercowego - postępowanie w fazie przedszpitalnej", a lek.lek. Rafał Bartliński i Maciej Pokojowy - "Zawał mięśnia sercowego - postępowanie w fazie wczesnoszpitalnej". Uczestnikom przyznano 2 punkty edukacyjne. Zebranie prowadził prezes KTL lek. Piotr Suda.
07.10. Prezes KTL Piotr Suda obronił pracę "Olech Szczepski, pediatra, naukowiec, humanista, patriota" i uzyskał stopień naukowy dra nauk medycznych. Promotorem był prof. dr hab. Marian Krawczyński, gastroenterolog z Poznania, a recenzentami prof. Maria Rybakowa, endokrynolog z Krakowa i prof. Roman Meissner, historyk medycyny z Poznania, Członek Honorowy naszego Towarzystwa. Gratulacje!
10.11. 90. rocznica odzyskania niepodległości. Delegacja KTL i Światowego Związku Żołnierzy AK (prezes KTL Piotr Suda, ppłk. Zbigniew Kledecki, mjr Kazimierz Wiktorowicz i kpt. Józef Suda) złożyła kwiaty pod tablicą upamiętniającą ofiary I i II wojny światowej - na ścianie ratusza kaliskiego. Na uroczystej sesji Rady Miejskiej Kalisza kombatanci otrzymali listy gratulacyjne i pamiątkowe plakietki "Pro Patria et Libertate".
15.11. Zebranie naukowe KTL w szpitalu przy ul. Poznańskiej 79 w Kaliszu. Zebraniu przewodniczyła wiceprezes lek. Anna Świąder-Nogalowa. Dr n. med. Piotr Suda przypomniał sylwetkę zmarłego lek. Stefana Przybylskiego. Następnie Honorowy Prezes KTL dr med. Zbigniew Kledecki wygłosił przemówienie okolicznościowe z okazji uzyskania stopnia naukowego dra n. med. przez Prezesa Piotra Sudę. Były kwiaty i gratulacje. W części naukowej zebrania dr n. med. Piotr Suda przedstawił niektóre fragmenty swej pracy doktorskiej: "Olech Szczepski, pediatra, naukowiec, humanista, patriota", a dr n. med. Artur Tarasiewicz (z Oddz. Ratunkowego Wojew. Szpitala Zespolonego w Kaliszu) wygłosił referat pt. "Epidemiologia i aktualne leczenie udarów mózgu w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Perzyny w Kaliszu w okresie od I do VIII 2008 r.".
15.11. Zebranie Zarządu KTL: sprawy bieżące, ustalono termin spotkania opłatkowego członków KTL.
13.12. Konferencja "Dzień Ortopedyczny" w Wojew. Szpitalu Zespol. im. L. Perzyny w Kaliszu. Organizatorzy: Polpharma, Sanofi Aventis oraz Kaliskie Towarzystwo Lekarskie. Przewodniczył prezes KTL dr n. med. Piotr Suda. Ordynator Oddziału Urazowo-Ortopedycznego (Szpitala jw.) dr n. med. Ireneusz Urbaniak wspomniał 131-letnią historię KTL i zaprosił swych asystentów do przedstawienia referatów. Wygłoszono następujące referaty: lek. Mariusz Kurpik "Etiologia i leczenie choroby zwyrodnieniowej stawów biodrowych" i "Złamania szyjki kości udowej u osób starszych - postępowanie i leczenie", lek. Jakub Madejczyk "Etiologia i leczenie choroby zwyrodnieniowej stawów kolanowych" i "Artroskopia w praktyce Oddziału Urazowo-Ortopedycznego w Kaliszu" oraz lek. Artur Zagwojski "Leczenie złamań trzonów kości udowych gwoździami śródszpikowymi". Po ożywionej dyskusji odbyło się losowanie nagród rzeczowych wśród uczestników Konferencji. Po zebraniu lunch. Udział w Konferencji był premiowany 5 punktami edukacyjnymi.
20.12. Zebranie Zarządu KTL: podsumowanie roku, przyjęcie nowych członków.
20.12. Spotkanie opłatkowe członków Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego w restauracji NOT w Kaliszu. Obecność JE Księdza Biskupa Stanisława Napierały uświetniła to spotkanie, a jego "trzy refleksje" dały dużo do przemyślenia. Łamano się opłatkiem, składano życzenia. Była tradycyjna wieczerza wigilijna: zupa grzybowa z łazankami, karp, kapusta z grochem, piernik. Było to już XVI takie spotkanie opłatkowe.
29.12. Zmarła lek. Ewa Błaszkiewicz-Staszek, internistka, członkini KTL w latach 1965-2004.

Napisał dr med. Zbigniew Kledecki