KRONIKA
KALISKIEGO TOWARZYSTWA LEKARSKIEGO
ROK 2007

THE CHRONICLE OF KALISZ PHYSICIANS' SOCIETY
THE YEAR 2007

17.01. Posiedzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej w sekretariacie Towarzystwa. Omawiano sprawy dotyczące zbliżającego się V Zjazdu Delegatów KTL.
02.02. Komisja konkursowa ponownie powierzyła pełnienie obowiązków ordynatora Oddziału Dermatologicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu p. lek. Elżbiecie Kałuży-Maniewskiej (z dniem 1.1.2007).
03.02. V Zjazd Delegatów Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego. Delegaci dyskutowali o aktualnej sytuacji Towarzystwa, wskazywali na działania, które mają poprawić stan kasy KTL, wreszcie wybrali nowe władze Towarzystwa. I tak wygląda skład Zarządu:
prezes - lek. Piotr Suda
wiceprezes - lek. Anna Świąder-Nogalowa
sekretarze - lek. Bożena Kazimierczak
lek. Arkadiusz Tokarski
skarbnicy - lek. Ewa Garczarek
lek. Sławomir Kaczmarek
gospodarz - lek. Andrzej Greberski
członek - lek. Irena Świerk
członek i honorowy prezes - dr med. Zbigniew Kledecki
Skład Komisji Rewizyjnej:
przewodnicząca - lek. Elżbieta Cichowicz
sekretarz - lek. Marta Mieszczańska
członek - dr n. med. Stanisław Olczak.
05.03. Zmarła lek. Teresa Grzanka-Andrzejak, pediatra.
09.03. Msza św. żałobna w intencji śp. lek. Teresy Grzanki-Andrzejak w kościele oo. franciszkanów w Kaliszu i pogrzeb na Cmentarzu Komunalnym w Kaliszu. Mowę pogrzebową wygłosił lek. Piotr Suda.
16.03. Zmarł lek. Krzysztof Szulc, dermatolog.
20.03. Pogrzeb śp. lek. Krzysztofa Szulca na cmentarzu tynieckim w Kaliszu. W imieniu KTL żegnała Go lek. Elżbieta Kałuża-Maniewska.
24.03. Zebranie naukowe KTL: lek. Piotr Suda (z Oddz. Chorób Dziecięcych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu) omówił zakażenia dróg oddechowych u dzieci, mgr Piotr Kamiński (z firmy Wyeth) zalecał szczepienia przeciwko pneumokokom w profilaktyce zakażeń Streptococcus pneumoniae, a lek. Radosław Kurpik (z Oddz. jw.) przedstawił zespół Stevensa-Johnsona w przebiegu mikoplazmatycznego zapalenia płuc - z demonstracją przypadków. Zebraniu przewodniczyła wiceprezes lek. Anna Świąder-Nogalowa.
05.04. Zmarł dr med. Antoni Mrożewski, b. ordynator Oddz. Położniczo-Ginekologicznego Szpitala Miejskiego im. Przemysła II w Kaliszu.
11.04. W kościele pw. Opatrzności Bożej w Kaliszu msza św. żałobna za śp. dra med. Antoniego Mrożewskiego. W imieniu KTL żegnał Zmarłego honorowy prezes KTL dr med. Zbigniew Kledecki.
12.04. 12.04. Pogrzeb śp. dra med. Antoniego Mrożewskiego na cmentarzu Zarzew w Łodzi.
03.05. W uroczystościach święta narodowego 3 Maja przy ratuszu kaliskim brał udział prezes KTL lek. Piotr Suda. Po tych uroczystościach biskup kaliski ks. Stanisław Napierała odprawił mszę św. w katedrze kaliskiej.
15.05. Ukazała się książka Bez cenzury, autor dr n. med. Kazimierz Rogacki. Format B-5, stron 134. W książce zawarto teksty artykułów autora, drukowanych w Aesculapiusie i Biuletynie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. Autor przedstawił w nich szereg rozmaitych problemów dotyczących społeczności lekarskiej.
16.05. Z opóźnieniem spowodowanym kłopotami finansowymi Towarzystwa ukazał się nr 12. Zeszytów Naukowych KTL. Zeszyt zawiera 17 prac i tekstów autorów kaliskich i 6 spoza Kalisza.
02.06. Uroczyste zebranie dyplomatoryjne KTL z okazji wręczenia dyplomu Członka Honorowego Prof. drowi hab. med. Romanowi Meissnerowi z Poznania. Laudację wygłosił prezes lek. Piotr Suda, a honorowy prezes dr med. Zbigniew Kledecki wręczył dyplom Członka Honorowego. Laureat otrzymał także medal wybity w 100-lecie powstania KTL. W części naukowej zebrania wygłoszono następujące referaty: lek. Piotr Suda - Przed 130 laty powstało Kaliskie Towarzystwo Lekarskie, dr med. Zbigniew Kledecki - Jan Zemełka, kaliski lekarz, rajca, burmistrz i fundator i prof. UM dr hab. med. Roman Meissner - Formacja dobrego lekarza w świetle badań genetyki zachowania. Zebranie zakończył obiad w restauracji Roma w Kaliszu, na którym prezydium podejmowało Laureata.
16.06. Na obiedzie w restauracji NOT w Kaliszu autorom prac wydrukowanych w nrze 12. naszego rocznika naukowego wręczono egzemplarze autorskie.
27.06. W sekretariacie Towarzystwa członkowie prezydium Zarządu wręczyli egzemplarze autorskie dwóm autorom prac wydrukowanych w naszym roczniku naukowym. Autorów podejmowano kawą i słodyczami.
01.08. W 62. rocznicę powstania warszawskiego w ogrójcu oo. jezuitów w Kaliszu delegacja KTL w składzie dr med. Zbigniew Kledecki, lek. Piotr Suda i dr n. med. Józef Tylus złożyła wiązankę kwiatów pod pomnikiem AK. Na szarfach widniały napisy: Bohaterom AK - Kaliskie Towarzystwo Lekarskie.
15.08. 87. rocznica Cudu nad Wisłą i święto Wojska Polskiego. Po mszy św. w kościele garnizonowym w Kaliszu delegacja KTL (w osobach dr med. Zbigniew Kledecki i lek. Józef Suda) złożyła kwiaty przy grobie mjr. Stefana Waltera. Na szarfach były napisy: Żołnierzom Polskim - Kaliskie Towarzystwo Lekarskie.
01.09. 68. rocznica wybuchu II wojny światowej. Pod tablicą na ścianie ratusza kaliskiego delegacja KTL w osobach: prezes lek. Piotr Suda, członkowie Zarządu dr med. Zbigniew Kledecki i lek. Józef Suda - złożyła kwiaty. Szarfy miały napis: Obrońcom Ojczyzny - Kaliskie Towarzystwo Lekarskie.
08.09. W ratuszu kaliskim promocja III tomu Słownika biograficznego Wielkopolski południowo-wschodniej (ziemi kaliskiej). Dr med. Zbigniew Kledecki jako autor 34 biogramów otrzymał egzemplarz autorski.
29.09. Zebranie naukowe KTL. Dr n. med. Ireneusz Urbaniak, lek.lek. Damian Błaszczyk i Jakub Madejczyk (z Oddz. Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu) wygłosili referat pt. Endoprotezoplastyka stawu kolanowego, a lek. Sławomir Kaczmarek (z II Oddz. Chirurgicznego Szpitala jw.) omówił zakrzepicę żył kończyn dolnych z punktu widzenia lekarza praktyka, łącznie z demonstracją przypadku. Zebranie prowadził prezes lek. Piotr Suda.
30.09. Na Krajowej Wystawie Filatelistycznej w Ostrzeszowie zbiory dra med. Zbigniewa Kledeckiego otrzymały następujące nagrody: zbiór polskiej poczty lotniczej - medal pozłacany i pamiątkowy puchar, zbiór polskiej poczty balonowej - medal duży srebrny.
04.10. Na Oddziale Kardiologicznym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu wszczepiono (po raz pierwszy w Kaliszu) choremu automatyczny implantowany kardiowerter defibrylator (AJCD). W zabiegu uczestniczyli (z naszych członków): dr n. med. Janusz Tarchalski i lek. Aleksander Jachniewicz.
19-20.10. I Kaliskie Spotkanie Urologiczne zorganizowane przez ordynatora Oddz. Urologicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny. Wziął w nich udział Członek Honorowy KTL prof. dr hab. med. Andrzej Sikorski ze Szczecina.
29.10. Zmarła lek. Izabela Kujawińska-Szychowska, ginekolog.
03.11. Pogrzeb śp. lek. Izabeli Kujawińskiej-Szychowskiej. Po mszy św. żałobnej w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Kaliszu pogrzeb na Cmentarzu Komunalnym w Kaliszu. Nad trumną przemawiali prezes KTL lek. Piotr Suda oraz wiceprezeska Związku Sybiraków p. Eugenia Pastuszek.
07.11. Lek. Romuald Aksentowicz otrzymał medal "Za serce sercem" od Fundacji Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych "Miłosierdzie" w Kaliszu za działanie na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych. Nasze gratulacje.
11.11. Narodowe Święto Niepodległości. Lek.lek. Piotr i Józef Sudowie złożyli kwiaty pod tablicą pamiątkową na ścianie ratusza kaliskiego. Szarfy z napisem: Patriotom - Kaliskie Towarzystwo Lekarskie. Uczestniczyli też w mszy św. w katedrze kaliskiej.
16-17.11. Konferencja naukowa "Dokonania regionalnego ruchu naukowego w Polsce w dwudziestolecie Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk". Ratusz kaliski. Dr med. Zbigniew Kledecki wygłosił referat pt. "Sto trzydzieści lat dziejów Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego". Od organizatorów otrzymał list gratulacyjny i kwiaty.
01.12. Zebranie naukowe KTL. Prezes KTL lek. Piotr Suda wygłosił wspomnienie pośmiertne o śp. lek. Izabeli Kujawińskiej-Szychowskiej. W części naukowej zebrania dr n. med. Artur Tarasiewicz (ze Szpitalnego Oddz. Ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu) przedstawił problematykę pozaszpitalnych nagłych zatrzymań krążenia, a lek. Piotr Suda (z Oddz. Chorób Dziecięcych Szpitala jw.) - Stany nagłe u dzieci w praktyce ambulatoryjnej. Zebranie prowadził dr med. Zbigniew Kledecki.
07.12. Dr n. med. Artur Tarasiewicz został rzecznikiem prasowym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.
15.12. 15.12. Oficjalne otwarcie poradni kardiologicznej dra n. med. Janusza Tarchalskiego w Ostrowie Wlkp.
22.12. XV Opłatek członków KTL w restauracji NOT w Kaliszu z udziałem JE ks. biskupa Stanisława Napierały. Obecnych 60 osób.
24.12. 24.12. Ukazała się książeczka pt. "Rady na godne i szczęśliwe życie". Autor dr n. med. Józef Tylus. Książeczka zawiera 174 rady, w przeważającej liczbie na użytek młodzieży.
27.12. W ratuszu kaliskim promocja XXXIII tomu Rocznika Kaliskiego, a w nim tekst prezesa kaliskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego mgra Tadeusza Krokosa, omawiający ostatnie 4 lata działalności KTL. Tytuł: "Z dziejów Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego".

Napisał dr med. Zbigniew Kledecki