KRONIKA
KALISKIEGO TOWARZYSTWA LEKARSKIEGO
ROK 2005
  
THE CHRONICLE OF KALISZ PHYSICIANS' SOCIETY
THE YEAR 2005

06.01

VII Zimowe Forum Urologów, Zakopane. Prof. Andrzej Sikorski wygłosił referat pt. "Prostatektomia radykalna".

07.01

W Noworocznym Spotkaniu Kaliszan w sali recepcyjnej Ratusza uczestniczyli: przewodniczący Kaliskiej Delegatury WIL lek. Krzysztof Hajdo, prezes KTL dr med. Zbigniew Kledecki i radny miejski lek. Jerzy Matuszczak.

14.01

II Ogólnopolska Konferencja w Białowieży. Referat prof. A. Sikorskiego "Algorytm diagnostyki i leczenia w zaburzeniach erekcji po prostatektomii radykalnej".

19.01

Msza św. w kościele garnizonowym w Kaliszu w intencji 56 rozstrzelanych członków AK. Prezes KTL złożył wiązankę kwiatów na ich grobie na cmentarzu tynieckim w Kaliszu.

21.01

Dr n. med. Stanisław Szponder został udekorowany ,,Orderem Uśmiechu".

23.01

W 60. rocznicę oswobodzenia Kalisza kwiaty od KTL pod tablicą pamiątkową na ścianie kaliskiego ratusza złożył dr med. Zbigniew Kledecki.

05.02

Zmarł w Poznaniu lek. Aleksander Leśny.

11.02

Msza św. żałobna w intencji zmarłego lek. Aleksandra Leśnego w kościele katedralnym pw. św. Mikołaja w Kaliszu, po niej przemawiał prezes KTL dr med. Zbigniew Kledecki. Pogrzeb na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Poznańskiej w Kaliszu.

11.02

Komisja Rewizyjna KTL w składzie: przewodniczący lek. Andrzej Greberski i sekretarz lek. Elżbieta Cichowicz - przeprowadziła kontrolę działalności merytorycznej i finansowej KTL.

19.02

Zebranie naukowe KTL w Szpitalu Zespolonym im. L. Perzyny w Kaliszu. Wspomnienie pośmiertne o śp. lek. Sławomirze Czyszku wygłosił sekretarz KTL lek. Arkadiusz Tokarski, dr n. med. Marek Moga (z Oddz. Kardiologicznego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny) przedstawił przypadek pozawałowego ubytku przegrody międzykomorowej i pęknięcia wolnej ściany serca, lek. Małgorzata Sporna (z Poradni Diabetologicznej w Kaliszu) wygłosiła referat pt. "Cukrzyca - epidemia XXI wieku, zarys diagnostyki i terapii".

06.03

Uroczysta Gala z okazji ,,Kaliszanina Roku 2004" w auli Collegium Novum w Kaliszu. W ,,Złotej Dziesiątce" znalazł się lek. Wojciech Grzelak. W kapitule wyróżnienia zasiadali lek. Mariusz Mieszczański i dr n. med. Ryszard Turkiewicz.

11.03

Ukazał się nr 10. Zeszytów Naukowych KTL. Autorami niektórych prac byli członkowie naszego Towarzystwa: lek. Iwona Brodnicka - ,,Wybrane przypadki zatorowości płucnej u pacjentów Szpitala Chorób Płuc w Wolicy oraz przydatność oznaczania D-dimerów w rozpoznawaniu tej choroby", lek. Paweł Nowicki - ,,Zespół kanału nadgarstka", dr n. med. Jolanta Wysocka - ,,Przemiany w diagnostyce laboratoryjnej - dwudziestolecie pracy zawodowej", dr n. univ. Józef Makowiec i lek. Lesław Szychowski (nieżyjący członkowie KTL) - ,,Choroba i śmierć Adama Asnyka", dr med. Zbigniew Kledecki -,,Ludwik Perzyna - zakonnik i lekarz, autor dzieł medycznych (1742 - 1812)", dr med. Zbigniew Kledecki - ,,Tablice KTL", dr med. Zbigniew Kledecki - ,,Przegląd prac doktorskich aktualnych członków KTL", dr n. med. Józef Tylus - ,,Ważne znalezisko", lek. Stanisław Schönwalder - ,,Ratujemy razem". Autorzy wspomnień pośmiertnych to: lek. Wiktor Bator, dr med. Zbigniew Kledecki, lek. Arkadiusz Tokarski i dr n. med. Józef Tylus.

16.03

XXth Congress of the European Association of Urology, Instanbul. Prof. A. Sikorski i wsp. - ref.: Clinical characteristics of prostate cancers patients with and without chek2 gene mutations.

02.04

Zebranie naukowe KTL w Szpitalu Zespolonym im. L. Perzyny w Kaliszu. Lek. Mariusz Mieszczański wspomniał zmarłego śp. lek. Aleksandra Leśnego, lek. lek. Agata Szymańska i Bożęna Kazimierczak (z Oddz. Gastroenterologii Dziecięcej Wojewódzkiego Szpitala Matki i Dziecka im. Przemysła II w Kaliszu) mówiły o endoskopii górnego odcinka przewodu pokarmowego, a dr med. Zbigniew Kledecki przedstawił historię szpitala św. Ducha - najstarszego szpitala kaliskiego.

09.04

Restauracja NOT w Kaliszu. Wręczenie egzemplarzy autorskich autorom prac wydrukowanych w nrze 10. Zeszytów Naukowych KTL. W spotkaniu uczestniczyli: dr n. hum. Ewa Andrysiak, lek. Wiktor Bator, dr n. hum. Halina Molenda, dr med. Zbigniew Kledecki, lek. Paweł Nowicki, lek. Anna Świąder-Nogalowa, dr n. med. Józef Tylus i dr n. med. Jolanta Wysocka. Spotkanie zakończył obiad.

24.04

65. rocznica Zbrodni Katyńskiej. Ogrójec klasztoru oo. jezuitów w Kaliszu. Pod pomnikiem ofiar Katynia w imieniu KTL kwiaty złożyli dr med. Zbigniew Kledecki i lek. Józef Suda. Na szarfach były napisy: Ofiarom Katynia - Kaliskie Towarzystwo Lekarskie.

03.05

214. rocznica uchwalenia Kostytucji 3 maja. W uroczystości przed kaliskim ratuszem wzięli udział: z KTL - dr med. Zbigniew Kledecki i lek. Józef Suda, z Kaliskiej Delegatury Wielkopolskiej Izby Lekarskiej - lek. Krzysztof Hajdo.

07.05

50. rocznica działalności w Kaliszu Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego. Ratusz kaliski. Prezes KTL dr med. Zbigniew Kledecki wręczył prezesowi Oddziału PTH medal 700-lecia szpitalnictwa kaliskiego, przyznany uchwałą Zarządu KTL. KTL otrzymało dyplom jubileuszowy Oddziału Kaliskiego PTH.

08.05

60. rocznica podpisania kapitulacji kończącej II wojnę światową. Po mszy św. w kościele garnizonowym w Kaliszu oraz spotkaniu patriotycznym w sali recepcyjnej kaliskiego ratusza - delegacja KTL w osobach: dr med. Zbigniew Kledecki i lek. Józef Suda - złożyła kwiaty pod tablicą pamiątkową na ścianie ratusza. Na szarfach napisano: Zwycięstwo! - Kaliskie Towarzystwo Lekarskie.

13.05

Konferencja Nauk.- Szkol. Pol. Tow. Medycyny Seksualnej na promie Polonia, gdzie prof. A. Sikorski wygłosił referat "Diagnostyka zaburzeń erekcji".

31.05

Polsko-Chińskie Spotkanie Urologów w Pekinie. Referat prof. A.Sikorskiego "Open radical prostactomy. How I perform this operation. It's progression and optimization".

11.06

Zebranie naukowe KTL w Szpitalu Zespolonym im. L. Perzyny w Kaliszu. Prezes KTL zaprezentował wydrukowany nr 10. Zeszytów Naukowych KTL, lek. Piotr Suda (z Oddz. Chorób Dziecięcych Wojewódzkiego Szpitala Matki i Dziecka im. Przemysła II w Kaliszu) omówił krztusiec, jego etiologię, obraz kliniczny i leczenie, lek. Piotr Podgórny (z Oddz. jw.) przedstawił przypadek krztuśca, lek. Elżbieta Cichowicz (z Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu, Ośrodek w Kaliszu) wygłosiła referat ,, Problematyka chorób zawodowych", a p. Mirosław Kołodziejczyk (z Polfarmex'u) przedstawił bloker kanału wapniowego - Aldan. Po zebraniu firma Polfarmex podejmowała uczestników lunchem.

23.06

Na XXXV Kongresie Naukowym Pol. Tow. Urologicznego w Lublinie prof. A. Sikorski i wsp. wygłosili 6 referatów.

24.06

Ukazała się fraszkowa minikronika współczesnego Kalisza pt. Kaliskie migawki pióra dra n. med. Józefa Tylusa.

29.06

Na Sympozjum Naukowym Urosyberiada 2005 prof. A. Sikorski wygłosił 2 referaty.

14.07

Zmarł w Warszawie prof. Jerzy Jarnuszkiewicz, artysta rzeźbiarz, medalier o uznanym kunszcie medalierskim. W 1977 roku wykonał medal wybity przez Mennicę Państwową według projektu dra med. univ. Józefa Makowca. Ten wyjątkowo udany medal ukazał się w 100-lecie KTL.

30.07

Dr n. med. Andrzej Mierzejewski przestał pracować w Szpitalu Zespolonym im. L. Perzyny w Kaliszu (gdzie był ordynatorem Oddz. Okulistycznego) i wyjechał do Bydgoszczy.

01.08

61. rocznica powstania warszawskiego. Ogrójec oo. jezuitów w Kaliszu. Od KTL kwiaty pod pomnikiem AK złożyli dr med. Zbigniew Kledecki i lek. Józef Suda.

05.08

Lek. Elżbieta Dobrowolska-Skonecka rozpoczęła pracę jako wolontariuszka w Przychodni im. Aleksandra Januszkiewicza w Kaliszu i przyjmuje tam inwalidów wojennych.

06.08

91. rocznica wymarszu I Kompanii Kadrowej. Po mszy św. w kościele pw. Świętej Rodziny w Kaliszu - prezes KTL Zbigniew Kledecki złożył kwiaty pod pomnikiem legionistów na cmentarzu miejskim w Kaliszu.

15.08

Święto Wojska Polskiego w 86. rocznicę cudu nad Wisłą. Msza św. w kościele garnizonowym w Kaliszu. Potem na cmentarzu wojskowym w Kaliszu kwiaty od KTL złożyli: lek. Irena Świerk, lek. Józef Suda i dr med. Zbigniew Kledecki. Na szarfach widniał napis: Bohaterom - Kaliskie Towarzystwo Lekarskie.

15.08

Lek. Jerzy Nowicki, dotychczasowy dyrektor Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu, przeszedł na emeryturę.

16.08

Lek. Wojciech Grzelak, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Matki i Dziecka im. Przemysła II w Kaliszu, objął - po konkursie - także dyrekturę Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu.

25.08

Restauracja NOT w Kaliszu, spotkanie pożegnalne z b. dyrektorem Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu lek. Jerzym Nowickim. Udział wzięli: Zarząd KTL i Komisja Rewizyjna.

01.09

W 66. rocznicę wybuchu II wojny światowej prezes KTL złożył pod tablicą pamiątkową na ścianie kaliskiego ratusza wiązankę kwiatów. Na szarfach były napisy: Obrońcom Ojczyzny - Kaliskie Towarzystwo Lekarskie.

01.09

Cmentarz tyniecki w Kaliszu. Uroczystość patriotyczna. Prezes KTL zapalił znicze na grobie Nieznanego Żołnierza.

24.09

Zebranie naukowe KTL w Szpitalu Zespolonym im. L. Perzyny w Kaliszu. Lek. Bogdan Pogorzelec wygłosił wspomnienie pośmiertne o śp. lek. Jerzym Popielu, dr med. Zbigniew Kledecki przypomniał postać prof. Aleksandra Januszkiewicza, pierwszego powojennego prezesa KTL (1946-1955) w 50. rocznicę śmierci, lek. Sławomir Kaczmarek (z II Oddz. Chirurgicznego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu) wygłosił referat pt. "Leczenie zaawansowanych postaci przewlekłej niewydolności żylnej".

27.09

Dzień Polskiego Państwa Podziemnego. W kościele garnizonowym w Kaliszu msza św. w intencji rozstrzelanych 19 I 1945 w lesie skarszewskim 56 członków AK. Prezes KTL złożył kwiaty na zbiorowej mogile na cmentarzu tynieckim w Kaliszu.

29.09

XXV Sympozjum Sekcji Urologów Wojskowych Pol. Tow. Urologicznego w Szklarskiej Porębie. Referat prof. A. Sikorskiego: " Technika cystektomii. Nadpęcherzowe odprowadzenie moczu."

03.10

Posiedzenie naukowe Komisji Historii i Filozofii Medycyny Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu. Dr med. Zbigniew Kledecki wygłosił referat pt. "Historia szpitala św. Ducha, najstarszego szpitala kaliskiego".

15.10

Zebranie naukowe KTL w Szpitalu Zespolonym im. L. Perzyny w Kaliszu. O zmarłym lek. Stanisławie Lizakowskim mówił lek. Jacek Głażewski, a dr n. med. Wojciech Kucharski (z Kliniki Chorób Wewn., Zawodowych i Nadciśnienia Tętniczego AM we Wrocławiu) poprowadził "warsztaty EKG". Uczestnikom przyznano 12 punktów edukacyjnych. Po zebraniu firma Ratiopharm podejmowała zebranych lunchem.

18.10

Dr n. med. Józef Tylus wydał drukiem 2 utwory: "Tren na śmierć Papieża Tysiąclecia Jana Pawła II" oraz rozważania pt. "Potrzeby modlitwy".

25.10

Na wystawie "200 lat prasy w Kaliszu" w sali BWA w Kaliszu eksponowano 3 różne egzemplarze Zeszytów Naukowych Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego.

31.10

Lek. Andrzej Kledzik, anatomopatolog, przestał pracować w Szpitalu Zespolonym im. L. Perzyny w Kaliszu.

10.11

Uroczyste odsłonięcie i poświęcenie pomnika Legionistów Polskich przed IV LO im. I. Paderewskiego w Kaliszu. KTL reprezentowali dr med. Zbigniew Kledecki i lek. Józef Suda.

11.11

Narodowe Święto Niepodległości. Plac przed ratuszem kaliskim. Wiec patriotyczny. Pod tablicą pamiątkową na ścianie ratusza kaliskiego kwiaty złożyli: od KTL - dr med. Zbigniew Kledecki i lek. Józef Suda, od Izby Lekarskiej - lek. Krzysztof Hajdo, od Związku Sybiraków - dr n. med. Stanisław Szponder.

16.11

Na spotkaniu naukowym "Akademia Urologii" w Szczecinie prof. A.Sikorski wygłosił 3 referaty.

26.11

Zebranie Zarządu i Komisji Rewizyjnej KTL w mieszkaniu prywatnym sekretarza KTL lek. Arkadiusza Tokarskiego.

06.12

W wyniku wyborów jednym z zastępców przewodniczącego Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej został lek. Krzysztof Hajdo.

09.12

Sekretarzem inauguracyjnego posiedzenia Okręgowej Rady Lekarskiej WIL w Poznaniu był lek. Krzysztof Hajdo.

16.12

"Tradycyjne Gwiazdkowe Spotkanie Naukowe" w Szczecinie: prof. A. Sikorski i wsp. wygłosił referat "Reimplantacja prącia - uwagi praktyczne na tle obserwowanego przypadku".

17.12

XIII Opłatek członków KTL. Restauracja NOT w Kaliszu. Uczestniczyło 80 osób, a gościem był JE Ksiądz Biskup Stanisław Napierała.

Prof. A. Sikorski ze współpracownikami opublikował 16 prac naukowych w czasopismach polskich i zagranicznych. Otrzymał nagrodę zespołową ministra zdrowia za pracę "Cykl pięciu publikacji dotyczących biologii molekularnej i diagnozowania predyspozycji do nowotworów".

Napisał dr med. Zbigniew Kledecki